در اسلام به رسم علی بن ابیطالب (ع) کسی دروغ نمیگوید، خیانت نمیکند، دزدی و اختلاس نمیکند، ظلم و ستم روا نمیدارد، حق کسی را  ضایع نمیکند، مال و ثروت را نابود نمیکند، نعمتهای خدا را ذایل نمیکند، بر یتیمان و مستمندان بیخیال و بیتفاوت عبور نمیکند...

در اسلام به رسم علی بن ابیطالب (ع) درستکاری پیشه میکنند، صداقت به خرج میدهند، حقوق یکدیگر را رعایت میکنند، همسایه را مراقبت و بزرگان را کرامت میکنند...

در اسلام به رسم علی بن ابیطالب (ع) ...تحریریه سایت فطرت