*بسم الله الرحمن الرحیم* 

استاد نجم الدین طبسی تعریف می‌کرد که روزی با یک وهابی بحثم شد. بعد از چند
دقیقه از من پرسید: شما شیعه هستید یا سنی؟


گفتم: سنی

گفت: ایرانی و سنی؟

گفتم: بله

برای اینکه اطمینان کند گفت: بگو خلفای بعد از پیغمبر کیا هستند؟

گفتم: سیدنا ابوبکر صدیق

گفت: احسنت. بعدش؟

گفتم: سیدنا عمر. گفت: احسنت.

بعدش؟ گفتم: سیدنا علی

گفت: پس عثمان چی شد؟ گفتم: عثمان را مردم از خلافت خلع کردند

گفت: به مردم چه ربط دارد که خلیفه را برکنار کنند؟

گفتم: به مردم چه ربط دارد که خلیفه تعیین کنند؟

گفت: تو رافضی هستی!