ترجمه کتاب معالم الفتن، نظرات فی حرکة الاسلام و تاریخ المسلمین برنامه شیطان ولایت و نور نگاهی به سقیفه بنی ساعده امیران فتنه ها