یوم الانذار روزی بود که پیامبر، نزدیکان خود را در مهمانی فراخواند و رسالتش را به آنها ابلاغ کرد. مهمانی را چندبار به هم زدند و پیامبر دوباره همان مهمانی و همان حرفها را تکرار کردند.

جالب اینجاست که هنوز آنها به پیامبر ایمان نیاورده بودند که حضرتشان علی بن ابیطالب علیه السلام را به عنوان جانشین معرفی کردند. ماجرای جانشینی امیرمؤمنان نه فقط در غدیر، و نه فقط در تمام طول دوره مدت رسالت که از همان روزهای اول اعلام شد.

هنوز اعتقادات و نماز و روزه و ... را نگفته بودند، که از علی گفتند... علی.

می بینی؟ تمام دین علی است اگر بدانیم.تحریریه سایت فطرت