از این صبح روشن(اثبات سند زیارت عاشورا)

مولف: سیدمحمدحسن مومنی
ناشر: دلیل ما
مترجم:
نوبت چاپ: پاییز/1384
تعداد صفحات: 376
قیمت: 2000 ریال
مشخصات ناشر: تلفن66464141


همانطور که از عنوان کتاب پیداست موضوع اصلی کتاب برسی سند زیارت عاشورا میباشد. نویسنده در این راه به یک تحقیق همه جانبه رجالی دست زده است و از نظر علم