ارادت بخاری به اهل بیت پیامبر (ص)

آیا درست است (آنچه گفته می شود) که امام بخاری جزء نواصب و دشمنان اهل بیت پیامبر اکرم (ص) بوده است؟

چون او از نواصب و از کسانی که به حضرت علی (ع) دشنام می دادند حدیث روایت کرده است همانند:

۱. حریز بن عثمان حمصی کسی که هر صبح و شام صد وچهل مرتبه حضرت علی (ع) را لعن می کرد. تهذیب التهذیب 2: 207 ـ مقدمة فتح الباری (کان ینتقص من علی وینال منه).

۲. ثعلبی که امام حسن و امام حسین را فحش می داد. تهذیب التهذیب 7: 308 کان یقع فی الحسن والحسین.

۳. و هجاء بن فروخ کسی از دشمنان اهل بیت پیامبر (ص) بوده و آنان را در شعر و سروده های خود استهزاء و مسخره می کرد . تهذیب التهذیب 3: 390 کان هجّاء خبیثا فاسقا مبغضاً لال الرسول مایلا الی بنی امیة.

۴. عمران بن حطان کسی که ابن ملجم قاتل امام علی (ع) را مدح و سنا می کرد تهذیب التهذیب 8: 113.

واسحاق بن سوید بن هبیرة تهذیب التهذیب 3: 303.

5.ثوربن یزید حمصی تهذیب التهذیب4: 30 ـ کان اذ اذکر علیا یقول: لا احب رجلا قتل جدی.

6.حصین بن نمیر الواسطی تهذیب التهذیب 2: 337 (کان یحمل علی علی(ع))

7.قیس بن ابی حازم تهذیب التهذیب 8: 347.

و بیش از 30 نفر دیگر از نواصب هستند که امام بخاری در صحیح خود از آنان حدیث نقل می کند در حالیکه حتی یک حدیث از امام جعفر صادق (ع) نقل نمی کند.

(سیر أعلام النبلاء ج6 ص205)و حتی یک حدیث از امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری (علیهم السلام) که در زمان بخاری حضور داشتند نقل نمی کند چرا؟؟؟