ادله وجوب تبعیت از عترت در روایات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)
 

اطاعت ائمه ی اهل بیت (علیه السلام) واجب است ؛ چون پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، ائمه ی اطهار را با آیات محکم قرآن همدوش گردانیده و آنان را رهبران عقلا، کشتی نجات، پناهگاه ملت و باب رحمت قرار داده است. این گونه مطالب، اشاره به موضوعاتی دارد که در روایات صحیح و دستورات صریح، توسط پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بیان گردیده است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می‌شود:

۱- « من در میان شما مردم چیزی را گذاشتم که تا زمانی که از آن استفاده می‌کنید گمراه نمی‌شوید ؛ کتاب خدا (قرآن) و بازماندگان خود یعنی اهل بیت من ».

(کنزالعمال ۱/۴۴)

۲- « من در میان شما چیزی به ودیعه گذاشتم که اگربه آن متمسک شوید، بعد از من گمراه نمی‌گردید. کتاب خدا که ریسمانی طولانی بین زمین و آسمان است و بازماندگان من که اهل بیت من می‌باشند، این دو از یکدیگرجدا نمی‌شوند تا بر لب حوض پیش من آیند. دقت کنید ببینید با این دو چگونه رفتار می‌کنید ».

(کنزالعمال ۱/۴۴ حدیث ۸۷۴)

۳- ای مردم، من به زودی قبض روح می‌شوم و از این جهان می‌روم و من سخنی که عذر شما را قطع کند به شما گفتم ؛ بدانید که من در بین شما، کتاب خدا و عترت خود را باقی می‌گذارم ». سپس فرمود: « این علی(علیه السلام) با قرآن و قرآن با علی(علیه السلام) است. از یکدیگر جدا نمی‌شوند تا با یکدیگر کنار حوض، پیش من آیند».

(الصواعق المحرقه /۷۵ فصل دوم، باب نهم)

۴- « وضع اهل بیت من در میان شما مانند کشتی نوح است ؛ هر کس بر آن سوار گردد، نجات می‌یابد و هر کس که از آن عقب بماند، غرق می‌شود. موقعیت اهل بیت من در میان شما مانند باب حطه ی بنی اسراییل است ؛هر کس داخل آن گردد، آمرزیده می‌شود».

(اربعین نبهانی /۲۱۶ ؛ طبرانی در اوسط به نقل از ابوسعید نقل کرده است)

برای عظمت ائمه طاهرین (علیه السلام) همین بس که در نظر خدا و رسول او، مانند کتاب قرآن می‌باشند که باطل به آن راه ندارد و این هم ردیفی ائمه اطهار (علیه السلام) با قرآن، کافی است که دلیل تسلیم شدن به مذهب آنان باشد، زیرا مسلمانی که راضی نیست کتاب خدا را عوض کند چگونه ممکن است از هم ردیف و هم وزن آن، روی گردان باشد؟

ابن حجر از علمای اهل سنت برای اثبات ادعای ما از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌گوید: این قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) که « پیشی نگیرید که هلاک می‌شوید و عقب نمانید که هلاک می‌شوید و به آنان علم نیاموزید که آن ها از شما عالم ترند » دلیل است بر این که هر کس از این خانواده به مراتب عالی رسید و به وظایف دینی خود عمل کرد، بر دیگران مقدم است.

(الصواعق المحرقه / ۹۱ باب ۱۱)

بنابراین وجوب متابعت از اهل بیت (علیه السلام) از کتب اهل سنت، از قول رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) متواتر است. آن چه بیان شد برخی از احادیث پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در لزوم تبعیت از اهل بیت (علیه السلام) بوده و این به عنوان چراغ هدایت مسلمانان، کافی است.


 سایت فطرت