ادله وجوب تبعیت از عترت در روایات پیامبر(ص)
 

اطاعت ایمه ی اهل بیت (ع) واجب است ؛ چون پیامبر (ص)، ایمه ی اطهار را با آیات محکم قرآن همدوش گردانیده و آنان را رهبران عقلا، کشتی نجات، پناهگاه ملت و باب رحمت قرار داده است. این گونه مطالب، اشاره به موضوعاتی دارد که در روایات صحیح و دستورات صریح، توسط پیامبر اکرم (ص) بیان گردیده است که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

۱- « من در میان شما مردم چیزی را گذاشتم که تا زمانی که از آن استفاده می کنید گمراه نمی شوید ؛ کتاب خدا (قرآن) و بازماندگان خود یعنی اهل بیت من ».

(کنزالعمال ۱/۴۴)

۲- « من در میان شما چیزی به ودیعه گذاشتم که اگربه آن متمسک شوید، بعد از من گمراه نمی گردید. کتاب خدا که ریسمانی طولانی بین زمین و آسمان است و بازماندگان من که اهل بیت من می باشند، این دو از یکدیگرجدا نمی شوند تا بر لب حوض پیش من آیند. دقت کنید ببینید با این دو چگونه رفتار می کنید ».

(کنزالعمال ۱/۴۴ حدیث ۸۷۴)

۳- ای مردم، من به زودی قبض روح می شوم و از این جهان می روم و من سخنی که عذر شما را قطع کند به شما گفتم ؛ بدانید که من در بین شما، کتاب خدا و عترت خود را باقی می گذارم ». سپس فرمود: « این علی(ع) با قرآن و قرآن با علی(ع) است. از یکدیگر جدا نمی شوند تا با یکدیگر کنار حوض، پیش من آیند».

(الصواعق المحرقه /۷۵ فصل دوم، باب نهم)

۴- « وضع اهل بیت من در میان شما مانند کشتی نوح است ؛ هر کس بر آن سوار گردد، نجات می یابد و هر کس که از آن عقب بماند، غرق می شود. موقعیت اهل بیت من در میان شما مانند باب حطه ی بنی اسراییل است ؛هر کس داخل آن گردد، آمرزیده می شود».

(اربعین نبهانی /۲۱۶ ؛ طبرانی در اوسط به نقل از ابوسعید نقل کرده است)

برای عظمت ایمه طاهرین (ع) همین بس که در نظر خدا و رسول او، مانند کتاب قرآن می باشند که باطل به آن راه ندارد و این هم ردیفی ایمه اطهار (ع) با قرآن، کافی است که دلیل تسلیم شدن به مذهب آنان باشد، زیرا مسلمانی که راضی نیست کتاب خدا را عوض کند چگونه ممکن است از هم ردیف و هم وزن آن، روی گردان باشد؟

ابن حجر از علمای اهل سنت برای اثبات ادعای ما از قول رسول خدا (ص) می گوید: این قول رسول خدا (ص) که « پیشی نگیرید که هلاک می شوید و عقب نمانید که هلاک می شوید و به آنان علم نیاموزید که آن ها از شما عالم ترند » دلیل است بر این که هر کس از این خانواده به مراتب عالی رسید و به وظایف دینی خود عمل کرد، بر دیگران مقدم است.

(الصواعق المحرقه / ۹۱ باب ۱۱)

بنابراین وجوب متابعت از اهل بیت (ع) از کتب اهل سنت، از قول رسول خدا (ص) متواتر است. آن چه بیان شد برخی از احادیث پیامبر (ص) در لزوم تبعیت از اهل بیت (ع) بوده و این به عنوان چراغ هدایت مسلمانان، کافی است.


 سایت فطرت