این کتاب در سه محور اصلی نگارش یافته است 1-تاریخچه عزاداری، از آدم تا خاتم، عزاداری بانوان بنی هاشم و... 2-احرام محرم شامل مراقبت از جسم و روح در