احترام صحابه و پیامبر(ص)

اگر احترام صحابه واجب است، پس چگونه میتوان پیامبر را دیوانه خطاب نمود؟

آیا سخن قاضی عیاض صحیح است که می گوید: «اگر کسی بگوید پیامبر در حال جهاد فرار کرده باید توبه کند وگرنه باید کشته شود، چون شخصیت پیامبر را تنقیص کرده است؟(المواهب اللدنیة 1: 98 ـ قسطلانی.)
و قرطبی می گوید: هر کس یکی از صحابه را نکوهش کند و یا او را در روایتش مورد طعن قرار دهد، خدای متعال را رد کرده و شرایع مسلمانان را باطل کرده است.(تفسیر قرطبی 16: 297)

راستی اگر این جمله توهین شمرده شده و موجب اعدام است. آیا نسبت دیوانگی و هذیان به پیامبر توهین شمرده نمی شود؟ و گوینده آن مهدور الدم نیست؟

امام بخاری در هفت جا از کتاب خود و مسلم در سه جا از کتاب خود آورده است که عمر بن الخطاب این تعبیر را نسبت به پیامبر داشته است.

بخاری کتاب المرضی، ج 4 ص 7 باب 17 ـ کتاب الجهاد ج 2 ص 178 باب 172 ـ کتاب جزیه ج 2 ص 202 باب6 و کتاب مغازی ج 3 ص 91 باب 78 کتاب الاعتصام باب 26. مسلمج 3 ص 69: کتاب وصیت باب 5 ج 22. چاپخانه مصطفی البابی، مصر