اجماع، بدون علی (ع)، ملعون است

اینکه گفته می شود خلافت ابوبکر اجماعی بوده، آیا صحیح است که می گویند: حضرت علی(رضی الله عنه) و یاران ایشان ضمن آنان نبوده، و چنین اجماعی مورد لعنت خداوند است،

چنانچه امام ابن حزم می گوید: «لعنة اللّه علی کل اجماع یخرج منه علی بن أبیطالب ومن بحضرته من الصحابة». المحلی ۹: ۳۴۵.