ابوذر گفت.....

معاویة بن ثعلبه گوید: مردی نزد ابوذر آمد و او در مسجد نشسته‏ بود و علی علیه السلام در مقابل او نماز می‏ خواند

گفت: ای اباذر آیا مرا از محبوب ترین مردم در نزد خودت خبر نمی‏ دهی

زیرا به خدا سوگند می‏دانم که محبوب ترین مردم به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم محبوب ترین آنها به نزد توست.

ابوذر گفت: چرا سوگند به آن که جانم در دست اوست محبوب ترین مردم به نزد من محبوب ترین آنها به نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است و او همین شیخ است‏ و با دست به علی علیه السلام اشاره نمود.


(مناقب خوارزمی / 29. بحارالانوار 39 / 275)سایت فطرت