ابراز صمیمیت به روش عثمانی

زبیربن بکار از حضرت امیر علیه السلام نقل می کند:

روزی عثمان در خلوت مرا طلبید و بعد از گفتگو، عثمان برخاست و با چوبی که دردست داشت، مرا زد و من گفتم: خدا میان من و تو حکم باشد. (1)

آیا این است مودت با اهل بیت؟؟ ایا این نشاندهنده صمیمیت خلفا با علی(ع) است؟؟؟

______________________
پی نوشت:

1)شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، جلد9، صفحه 16، ناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان