ابراز صمیمیت به روش عثمانی
 

زبیربن بکار از حضرت امیر علیه السلام نقل می‌کند:

روزی عثمان در خلوت مرا طلبید و بعد از گفتگو، عثمان برخاست و با چوبی که دردست داشت، مرا زد و من گفتم: خدا میان من و تو حکم باشد. (۱) 
 

آیا این است مودت با اهل بیت؟؟ ایا این نشاندهنده صمیمیت خلفا با علی(علیه السلام) است؟؟؟

______________________
پی نوشت:

۱)شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، جلد۹، صفحه ۱۶، ناشر: داراحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان