آیا آیه((الیوم اکملت....)) طبق گفته عمر خلیفه دوم در روز عرفه نازل شده است؟


پاسخ۱) آنچه متن آیه نشان می‌دهد این آیه در مورد موضوع بسیار مهمی نازل شده است که قطعا این موضوع مهم که حل آن باعث اکمال دین شده مسئله اکل میته و امثال آن نبوده است. چون حداکثر حکم آن مانند حکم شرب خمر که ام الفساد می‌باشد است زیرا شرب خمر باعث زایل زدن عقل و اعظم کبایر می‌باشد.

در اهمیت تحریم شرب خمر باید گفت که این عمل به شدت مورد علاقه عرب جاهلیت بوده است به گونه ای که حکم تحریم آن در سه مرحله نازل شد تا افکار عمومی برای تحریم آماده شود. آنوقت تحریم اکل میته در مقابل چنین حکمی چگونه میتوانسته بعنوان اکمال دین در نظر گرفته شود. در سختی تحریم شراب داریم

ما حرم علینا شی اشد من الخمر حتی جعل الرجل یلقی صاحبه فیقول ان فی نفسی شییا فیقول صاحبه لعلک تذکر الخمر فیقول نعم فیقول ان فی نفسی مثل ما فی نفسک (۱)
یعنی گفتند: هیچ چیز برما گران و سخت تراز تحریم شراب نیامد , حتی بعضی در ملاقات باهم از دوری شراب صحبت میکردند.
ناگفته نماند در دوران جاهلیت خانواده‌های اصیل مثل بنی هاشم از شراب پرهیز می‌کردند.

پاسخ۲) سالم از ابن عمر نقل می‌کند درباره عمره تمتع در حج سؤال شد, مجاز دانست. به او گفتند مخالفت بادستور پدرت نمودی او گفت: پدرم چنین که شما می‌گویید نگفته است , گفته عمره را از حج جدا انجام دهید.... و شما آنرا حرام دانستید و مردم را براین کار مجازات کردید.

خداوند آنرا حلال دانسته و پیامبرش به آن عمل نموده است. بعد ز اصرار زیاد ابن عمر گفت آیا کتاب خدا سزاوار تر است یا عمر؟ این قضاوتی است از پسر عمر در مورد عمر.

پاسخ ۳) ما روایات زیادی داریم که آیه در روز غدیر ودر مورد ولایت علی (علیه السلام) نازل شده است.

---------------------------------------------------------------- 
۱) تفسیرالمنار /ج۱/ص۵۱ ذیل آیه انما الخمر والمیسر


 



سایت فطرت