به سوی یک مکتب جدید در تفسیر قرآن، مکتب تفکیک در ایران معاصر"(به انگلیسی)از:سید محمد هادی گرامی( لندن، مؤسسه ی مطالعات اسماعیلی).سمینار برگزار شده در لندن_دوم تا چهارم سپتامبر 2013"

در این مقاله یک بررسی جامع از مکتب و اندیشه های میرزا مهدی اصفهانی (متوفی 1946) که به یک رویکرد تفسیری مستقل از قرآن می‌ انجامد توصیف شده که به یک مکتب مستقل تبدیل شده است. میرزا مهدی اصفهانی بنیان گذار اسن مکتب در مشهد بوده اند

او معتقد بود که اعتقادات اسلامی باید مستقل از فلسفه و عرفان باشد لذا بعضی برای آن اصطلاح تفکیک(‘distinction’) به کار برده اند. در قرایت وی تنها احادیث و آیات قرآنی منابع اولیه قابل اعتماد برای توجیه اندیشه‌های اسلامی هستند.

این مکتب تأثیر عمده ای بر متفکران قرن دوازده شیعی معاصر به خصوص در حوزه‌های علمیه خراسان گذاشت که تا به حال هم ادامه دارد. به حال. پس از مرگ اصفهانی، تعدادی از شاگردان خود، از جمله محققانی مانند میرزا جواد آقاتهرانی (متوفی 1989)، آیت الله حسن علی مروارید (متوفی 1425/2004)، آیت الله شیخ محمود حلبی (متوفی 1998) و آیت الله محمد باقر ملکی Miyanaji (متوفی 1419/1998) برای انتشار آموزه‌های استاد خود اقدام نمودند...
Towards a New School of Qur’an Interpretation: The Maktab-i tafkik in Contemporary Iran by "This paper provides a comprehensive account of Mirza Mahdi Isfahani’s (d. 1946) school of thought, which was characterised by an independent interpretive approach to the Qur’an, and it examines how such a school evolved. Mirza Mahdi Isfahani was the founder of the Shi‘i Maktab-i tafkik (the ‘School of Distinction), an independent theological school based in Mashhad.

He believed that the Islamic creed ought to be independent from philosophy and mysticism, hence the word tafkik (‘distinction’) attached to his school of thought. In his reading of Islamic dogmatic systems, he emphasised that hadiths and Qur’anic verses were the most reliable primary sources for the justification of Islamic thought.

The emergence of the Maktab-i tafkik has had a major impact on contemporary Twelver Shi‘i thinkers, particularly in the seminaries of Khorasan. After Isfahani’s death, a number of his disciples, including scholars such as Mirza Jawad Aqa Tihrani (d. 1989), Ayatullah Hasan Ali Murwarid (d. 1425/2004), Ayatullah Shaykh Mahmud Halabi (d. 1998) and Ayatullah Muhammad Baqir Maliki Miyanaji (d. 1419/1998), continued to propagate their master’s teachings.

Ayatullah Maliki Miyanaji’s tafsir, Manahij al-Bayan, is the most significant commentary of the Qur’an to have been produced by the Maktab-i tafkik. This paper also investigates whether Maliki Miyanaji attempted to establish an independent school of interpretation based upon his mentor’s teachings." Location: London, Institute of Ismaili studies Event Date: Sep 2, 2013 Conference End Date: Sep 4, 2013 دیگر مقالات مرتبط از نویسنده:
مناهج البیان، تلاشی برای پایه گذاری مکتب تفسیری حوزه خراسان
/Manahij al-Bayan: a step toward foundation of a new school of Qur an interpretation in Khurasan seminary "Invoking some evidence, this article will prove that Mirza Mohammad Isfahani’s school of thought has the features of an independent interpretation school. Ayatollah Maleki Miyanaji’s work of interpretation, Manahej al-Bayan, is the most... more Research Interests: Twelver Shi ismShi ismQuranic ExegesisQur anic StudiesQuranic StudiesIslamic Studiesمکتب العرفان هو مکتب اهل البیتمکتب تفکیک The Separation SchoolDownload (.pdf)


قرایتی تاریخی از تفسیر به رأی و مقایسه آن با دیدگاه مفسر المیزان/Tafsīr bir-ray in a historical perspective and its relationship with the viewpoint of Allameh Tabatabai in this regardmore حکمة العارفین اثری کمتر شناخته شده از مولی محمدطاهر قمی/Hikmat al- Arifin an unknown work of Mula Mohammad Tahir Qumimore قرآن ناطق و قرآن صامت: پژوهشی در خصوص مبانی تفسیر شیعه امامیه و تکامل آن/An Investigation of the Principles of Twelvers Shiite Interpretation and Its Evolutionmore Download (.pdf) مناهج البیان، تلاشی برای پایه گذاری مکتب تفسیری حوزه خراسان/Manahij al-Bayan: a step toward foundation of a new school of Qur an interpretation in Khurasan seminary "Invoking some evidence, this article will prove that Mirza Mohammad Isfahani’s school of thought has the features of an independent interpretation school. Ayatollah Maleki Miyanaji’s work of interpretation, Manahej al-Bayan, is the most... more Research Interests: Twelver Shi ismShi ismQuranic ExegesisQur anic StudiesQuranic StudiesIslamic Studiesمکتب العرفان هو مکتب اهل البیتمکتب تفکیک The Separation School Download (.pdf) درآمدی بر شناسایی جریان‌های امامیه در عراق و ایران در سده دوم و سوم هجری/AN INTRODUCTION TO IDENTIFY IMAMIYA CURRENTS IN IRAQ AND IRAN IN THE SECOND AND THIRD CENTURY (A.H.)more تطور گفتمان تفویض در سده دوم هجری و طیف مفضل بن عمر/A STUDY ON THE EVOLUTION OF TAFWID (DELEGATION) DISCOURSE IN THE 2ND CENTURY A.H. AND ITS RELATIONSHIP WITH THE CIRCLE OF MUFADDAL IBN UMARmore از نظریه توطئه تا نظریه جریانی: مروری بر نابسامانی‌های یک نقد بر کتاب نخستین مناسبات فکری تشیعmore Recognition the school of Hisham ibn al-Hakam in early Imamiyya history/بازشناسی جریان هشام بن حکم در تاریخ متقدم امامیهmore Download (.pdf) ملاحظاتی درباره گفتمان تفویض در نخستین سده‌های اسلامی/Remarks on the Discourse of Delegation in Early Islamic Centuriesmore Download (.pdf) کهن ترین اثر شیعی در شرح دعای سمات و مؤلف آن/THE OLDEST SHI WORK DESCRIBING SEMAT PRAYER AND ITS AUTHORmore Download (.pdf) سیر تحول خوانش تفسیر به رأی در 5 سده نخست هجری/Investigating the process of Tafsir-i bi Ra y understanding during the first five Islmic centuriesmore Download (.pdf) ذومراتب بودن نظام تشریع الهی و ارتباط آن با معرفت و درک نظری/The Gradational Nature of the System of Divine Law and its Relationship with Spiritual and Theoretical Knowledgemore Conference Presentations جایگاه میرزای شیرازی و حوزه سامراء در تاریخ شیعه / The status of Mirzahye Shirazi and Samerra seminary in history of Shia more Ambiguity in the Lines of Demarcation Between Akhbārī and Uṣūlī in the Last Islamic Centuriesmore Towards a New School of Qur’an Interpretation: The Maktab-i tafkik in Contemporary Iranmore ذومراتب بودن نظام تشریع الهی و ارتباط آن با معرفت و درک نظری/ The Gradational Nature of the System of Divine Law and its Relationship with Spiritual and Theoretical Knowledgemore Books نخستین مناسبات فکری تشیع: بازخوانی مفهوم غلوّ در اندیشه جریان‌های متقدم امامی/The first Shiite doctrinal interactions Revisiting the concept of (ghuluww) more

وبلاگ مهدی اصفهانی