آیا پیروی شیعه از مذهب اهل بیت(علیه السلام)،به خاطر تعصب بوده یا دارای ادله ی شرعی است؟

تعبد شیعه در اصول دین به غیر مذهب « اشعری» و در فروع دین به غیر مذاهب اربعه، نه به خاطر تحزب و دسته بندی و تعصب بوده و نه به خاطر شک و تردید در اجتهاد ائمه ی مذاهب اربعه و نه از جهت تردید در عدالت، امانت، پاکی و جلالت علمی آن ها است؛ بلکه این ادله ی شرعی است که شیعه را به پیروی از مذهب اهل بیت(علیه السلام) ملزم ساخته ؛ ملزم به پیروی از مذهب همان ها که در دامن رسالت پرورش یافته اند و رفت و آمد فرشتگان در خانه ی آن ها بوده است. روی این جهت است که شیعه در فروع دین و عقاید مذهبی، اصول فقه و قواعد آن، معارف سنت و قرآن و علوم اخلاق و آداب و رسوم به آن ها پیوسته است.این فقط به خاطر تسلیم در برابر ادله و برهان و تنها به واسطه ی تعبد در برابر سنت پیامبراسلام (صلی الله علیه و آله و سلم)، بزرگ ترین پیامبران الهی است که این راه را برگزیده و بس.

اگر ادله به شیعه اجازه ی مخالفت با اهل بیت پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) را می‌داد و یا می‌توانست به هنگام انجام وظایف، طبق مذاهب دیگر عمل کند؛ از مذاهب جمهور تبعیت می‌کرد و قدم به جای قدم آن ها می‌گذاشت.
 سایت فطرت