اگر اهل بیت (علیه السلام) افضل و برترند ؛ آیا پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)منکران این موضوع را تخطیه کرده اند؟

 

موارد بی شماری وجود دارد که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) منکران افضلیت اهل بیت (علیه السلام) را با تعابیر مختلف نکوهش کرده‌اند. در ذیل به نمونه‌هایی اشاره می‌گردد:
 

۱- آن کس که مسرور می‌شود و خواهان است که همچون من زندگی کند و چون من بمیرد و در بهشت جاویدان پروردگارم، سکونت گزیند؛ علی را پس از من دوست و ولی خود بداند، دوست علی را دوست بدارد و پس از من به اهل بیتم اقتدا کند که آنها عترت من هستند.از طینت من آفریده شده اند و از عمل و فهم من بهره برده‌اند. وای بر آن افراد از امتم که فضل و برتری آنها را تکذیب کنند و اتصال بین من و آنها را قطع نمایند؛ خداوند شفاعت مرا نصیب آنها نکند.

(کنزالعمال/ ۲۱۷/ ح ۳۸۱۹؛ منتخب الکنز، این حدیث را، طبرانی در کتاب کبیر و رافعی در کتاب مسند خود، با سلسله سند متصل ازابن عباس از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده اند)

۲- ای مردم، فضل و شرف ومقام از آن رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) و ذریه‌ی اوست. بنابراین سخن‌های بی جا و باطل، شما را به بیراهه نکشاند.

(الصواعق ابن حجر/ ۱۰۵)

۳- کسانی که به من ایمان آوره اند و مرا تصدیق کرده اند؛ آنها را به ولایت علی بن ابیطالب سفارش می‌کنم؛ هرکس او را ولی خود بداند؛ مرا ولی خود دانسته و کسی که مرا ولی خود بداند؛ خدا را ولی خود انتخاب کرده است. و هرکس او را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هرکس مرا دوست بدارد؛ خدا را دوست داشته است و کسی که به او بغض و کینه پیدا کند به من کینه پیدا کرده و آن کس که به من کینه پیدا کند؛ به خدا در دل کینه گرفته است. 
(طبرانی در کتاب کبیر و ابن عساکر در تاریخ خود این حدیث را نقل کرده اند؛ کنزالعمال/ح ۲۵۷۱)


۴ - از ائمه‌ی اهل بیت (علیه السلام) پیش نیفتید که هلاک می‌شوید و در مورد آنان کوتاه نیاییدوعقب نمانیدکه نابود می‌گردید؛ به آن ها می‌آموزید که از شما آگاه ترند.

(الصواعق ابن حجر/ ۸۹،:باب ۱۱؛ طبرانی در حدیث ثقلین)

۵-در هر نسلی از امتم افراد عادل و دادگستری از اهل بیتم وجود دارند که تحریف‌های افراد گمراه ومطالب پوچی که افراد مخرب در دین ایجاد می‌کنند و تأویل ها و تفسیرهای نادرست افراد جاهل از دین رانفی می‌کنند و از بین می‌برند. بدانید امامان و پیشوایان شما، پیشاهنگان و افراد نمونه‌ی شما در پیشگاه خدا خواهند بود.پس بنگرید چه کسی را به پیشوایی و پیشاهنگی در پیشگاه خدا انتخاب می‌کنید.

(ملا در سیره خود این حدیث را آورده است؛ الصواعق المحرقه /۹۰، و در تفسیر آیه ی «وقفوهم انهم مسیولون »)

مضمون همه ی این احادیث متواتر است؛ خصوصا"از طریق عترت پاک پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)، مسلم است که اگر آنها حجت‌های بالغه ی الهی نبودند؛ این مقام و منزلت برای آنها ثابت نبود، آری اگر اینها سرچشمه ی گوارای آیین حق و قایم مقام پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) در امر و نهی، و مجسم سازنده ی مظاهر هدایت نبودند؛ هرگز این مقام و منزلت رانداشتند. بنابراین دوستداران آنها دوستدارخدا و رسولند و مخالفان و کینه جویان نسبت به آنها، مخالفان و کینه جویان نسبت به خدا و پیامبرند؛ لذا این است که پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است:

«جز مؤمن پرهیزکار ما را دوست نمی‌دارد و غیر ازمنافق شقاوتمند کسی با ما دشمنی نمی‌کند.»


 سایت فطرت