آیا پیامبر در غدیر به دوستی علی(ع) سفارش نمود و هیچ سخنی در بار جانشینی او نفرمود؟

پاسخ1:درپاسخ این اشکال باید زمینه های زیرکه نشان میدهد پیامبر در روز غدیر خم به موضوع بسیار مهمی اشاره کرده که نمی توانسته موضوع محبت به امام علی (ع) باشد.
-الف:پیامبر بار ها و بارها در طول حیات خود به بحث محبت به اهلبیت عصمت وطهارت امر کرده است و اساسا شیوه پیامبر در زندگی سفارش در مورد دوستی ومحبت اهل بیت عصمت وطهارت بوده وضروتی نداشته که فقط برای چنین سفارشی مجددا مردم را در محل غدیرخم گرد آورد و قطعا منظور مهمتر دیگری برای این کار پیامبر وجود داشته است. -وجود روایاتی که پیامبر میگوید من به دوست داشتن 4 نفر توسط خدا امر شده ام1 - وجود روایاتی که پیامبر مفرماید میگوید علی را دوست داشته باشید بخطر حب به من مجبرییا مرا ا زطرف خدا امر نموده که این را به شما بگویم 2 وجود روایاتی که حب علی را مساوی حب رسول خدا وبغضاو را مساوی بغض رسول خدا دانسته3 -وجود روایاتی که اساسا حب علی (ع) سرلوحه ایمان شخص است4 -وجود روایاتی که می گوید هر عبادتی بدون حب علی نمی تواند انسان را از جهنم باز دارد 1 --وجود روایاتی که دوست نداشتن علی(ع) را دلیل نفاق دانسته 2 - وجود روایاتی که دوست عل (ع) را مساوی با حلال زادگی و دشمنی با اورا مساوی ناپاک زادگی دانسته است3 - وجود روایاتی با این مضمون که شیطان گفته است: هیچ کس با علی دشمنی نمی کند مگر آنکه من در انعقاد نطفه او اپدرش شریک شده ام4 - وجود حدیث مشهور طیر مشوی 5 که پیامبر از خدا خواسته بود که محبوترین خلق را برساند تادر خوردن این مرغ بهشتی با ایشان هم غذا شوند که خداوند علی (ع) را رسانید. وروایات بسیار متعدد که در این مقال غیر فابل گنجایش است. پس دوستی علی (ع) جزو اوامر الهی و پیامبر خدا آنقدر در بین عام وخاص مطرح بوده که مردم بواسطه آن تکلیف زن و فرزند خود را بررسی میکردند, پس چگونه می توانست برای مردم ناآشنا باشد تا پیامبر ناچار از بیان آن در روز غدیر باشد.

پاسخ2- پیامبرچند روز قبل از غدیر یعنی در روز عرفه طی خطبه مفصلی که بیان کرده بود می توانست آنرا یعنی سفارش در مورد دوستی ایر المؤمنین را طرح نماید.


1 –سنن ابن ماجه/ج1/ص53/حدیث/149 سنن ترمذی /ج5/ص636 المناقب /باب21مناقب علی/حدیث3718
سایر آدرس ها: کتاب غدیرخم و پاسخ به شبهات /ج2/ص17 انتهای صفحه 2 –حلیهالاولیا ج1/ ص63 ترجمه امام علی /رقم4 3 –کنزالعمال ج11/ص601/حدیث32901 4 –صواعق المحرقه/125/باب9/فصل2/ح32 - مناقب ابن مغازلی /ص243 -کنزالعمالج11/ص601/ح32900 – جامع اصغیر ج2/ص182/ح5633سایت فطرت