آیا پیامبر در غدیر به دوستی علی(علیه السلام) سفارش نمود و هیچ سخنی در بار جانشینی او نفرمود؟

پاسخ۱:درپاسخ این اشکال باید زمینه‌های زیرکه نشان میدهد پیامبر در روز غدیر خم به موضوع بسیار مهمی اشاره کرده که نمی‌توانسته موضوع محبت به امام علی (علیه السلام) باشد. 
-الف:پیامبر بار ها و بارها در طول حیات خود به بحث محبت به اهلبیت عصمت وطهارت امر کرده است و اساسا شیوه پیامبر در زندگی سفارش در مورد دوستی ومحبت اهل بیت عصمت وطهارت بوده وضروتی نداشته که فقط برای چنین سفارشی مجددا مردم را در محل غدیرخم گرد آورد و قطعا منظور مهمتر دیگری برای این کار پیامبر وجود داشته است. -وجود روایاتی که پیامبر میگوید من به دوست داشتن ۴ نفر توسط خدا امر شده ام۱ - وجود روایاتی که پیامبر مفرماید میگوید علی را دوست داشته باشید بخطر حب به من مجبرییا مرا ا زطرف خدا امر نموده که این را به شما بگویم ۲ وجود روایاتی که حب علی را مساوی حب رسول خدا وبغضاو را مساوی بغض رسول خدا دانسته۳ -وجود روایاتی که اساسا حب علی (علیه السلام) سرلوحه ایمان شخص است۴ -وجود روایاتی که می‌گوید هر عبادتی بدون حب علی نمی‌تواند انسان را از جهنم باز دارد ۱ --وجود روایاتی که دوست نداشتن علی(علیه السلام) را دلیل نفاق دانسته ۲ - وجود روایاتی که دوست عل (علیه السلام) را مساوی با حلال زادگی و دشمنی با اورا مساوی ناپاک زادگی دانسته است۳ - وجود روایاتی با این مضمون که شیطان گفته است: هیچ کس با علی دشمنی نمی‌کند مگر آنکه من در انعقاد نطفه او اپدرش شریک شده ام۴ - وجود حدیث مشهور طیر مشوی ۵ که پیامبر از خدا خواسته بود که محبوترین خلق را برساند تادر خوردن این مرغ بهشتی با ایشان هم غذا شوند که خداوند علی (علیه السلام) را رسانید. وروایات بسیار متعدد که در این مقال غیر فابل گنجایش است. پس دوستی علی (علیه السلام) جزو اوامر الهی و پیامبر خدا آنقدر در بین عام وخاص مطرح بوده که مردم بواسطه آن تکلیف زن و فرزند خود را بررسی میکردند, پس چگونه می‌توانست برای مردم ناآشنا باشد تا پیامبر ناچار از بیان آن در روز غدیر باشد.

پاسخ۲- پیامبرچند روز قبل از غدیر یعنی در روز عرفه طی خطبه مفصلی که بیان کرده بود می‌توانست آنرا یعنی سفارش در مورد دوستی ایر المؤمنین را طرح نماید. 
 


۱ –سنن ابن ماجه/ج۱/ص۵۳/حدیث/۱۴۹ سنن ترمذی /ج۵/ص۶۳۶ المناقب /باب۲۱مناقب علی/حدیث۳۷۱۸ 
سایر آدرس ها: کتاب غدیرخم و پاسخ به شبهات /ج۲/ص۱۷ انتهای صفحه ۲ –حلیهالاولیا ج۱/ ص۶۳ ترجمه امام علی /رقم۴ ۳ –کنزالعمال ج۱۱/ص۶۰۱/حدیث۳۲۹۰۱ ۴ –صواعق المحرقه/۱۲۵/باب۹/فصل۲/ح۳۲ - مناقب ابن مغازلی /ص۲۴۳ -کنزالعمالج۱۱/ص۶۰۱/ح۳۲۹۰۰ – جامع اصغیر ج۲/ص۱۸۲/ح۵۶۳۳سایت فطرت