آیا واقعا حضرت امیر (ع) دختر خود را به ازدواج عمر درآورده اند؟

• منابع جهت پاسخ

1- علامة جلیل‌القدر آیه‌الله حضرت سید‌ناصرحسین معروف به ناصرالمله نحل صاحب کتاب عبقات‌الانوار کتابی مستقلاً به نام «افحام‌الاعداء‌والخصوم فی نفی تزویج سیدتنا ام‌کلثوم» در نفی این تزویج نوشته‌اند.

2- استاد مکرم متکلم‌الشیعه آیه‌الله آقای شیخ محمدجواد بلاغی نجفی صاحب کتاب الاء‌الرحمن فی تفسیر القران رسالة مفصله‌ای در نفی این تزویج نوشته‌اند.

3- علی لباف؛ مظلومی گمشده در سقیفه2/272-238

4- السیّدعلی الشهرستانی؛ زواج أم‌کلثوم.

5- السیدعلی الحسینی المیلانی؛ رساله فی خبر تزویج أم‌کلثوم من عمر.

6- السیدعلی الحسینی المیلانی؛ تزویج أم‌کلثوم من عمر.