آیا واقعا حضرت امیر (علیه السلام) دختر خود را به ازدواج عمر درآورده اند؟

• منابع جهت پاسخ

۱- علامة جلیل‌القدر آیه‌الله حضرت سید‌ناصرحسین معروف به ناصرالمله نحل صاحب کتاب عبقات‌الانوار کتابی مستقلاً به نام «افحام‌الاعداء‌والخصوم فی نفی تزویج سیدتنا ام‌کلثوم» در نفی این تزویج نوشته‌اند.

۲- استاد مکرم متکلم‌الشیعه آیه‌الله آقای شیخ محمدجواد بلاغی نجفی صاحب کتاب الاء‌الرحمن فی تفسیر القران رسالة مفصله‌ای در نفی این تزویج نوشته‌اند. 

۳- علی لباف؛ مظلومی گمشده در سقیفه۲/۲۷۲-۲۳۸

۴- السیّدعلی الشهرستانی؛ زواج أم‌کلثوم.

۵- السیدعلی الحسینی المیلانی؛ رساله فی خبر تزویج أم‌کلثوم من عمر.

۶- السیدعلی الحسینی المیلانی؛ تزویج أم‌کلثوم من عمر.