آیا می‌دانید تروریست‌های القاعده، شیعه نیستند؟
آیا می‌دانید بن لادن و ریگی و... شیعه نیستند؟
آیا می‌دانید سلفی‌های عربستان و امارات، شیعه نیستند؟
آیا می‌دانید آن‌هایی از زیارت قبور نهی می‌کنند و در این نهی کردنشان بمب‌گذاری می‌کنند، شیعه نیستند؟
آیا می‌دانید آن‌هایی که خدا را جسم می‌دانند، شیعه نیستند؟
آیا می‌دانید پایه‌گذاران صوفی گری، شیعه نیستند؟
آیا می‌دانید...وبلاگ مختصر