آیا مدارک حدیث منزلت محکم و متقن است؟

آیا صحیح است که می گوییم حدیث منزلت علی(رضی الله عنه): «انت منی بمنزلة هارون من موسی» جزء صحیحترین و محکمترین آثار است، چنانچه قرطبی می گوید:

«و هو من أثبت الآثار و أصحّها...»

الاستیعاب 3: 1097.