آیا علی (ع) افضل است یا ابوبکر و عمر و عثمان؟

پاسخ 1:طبق نظر اهل سنت این سه افضل بر علی (ع) هستند. و اگر کسی به خلاف این معتقد باشد آن را طعن بر خلفا می دانند 1

پاسخ 2: احادیث اخبار و ادله کافی از کتب اهل سنت وجود دارد که امام (ع) بعد از پیامبر (ص) افضل خلق هستند. منتها اعتقاد اهل سنت با اخبار موجود در کاب آنها تعارض اساسی دار د و این نیز بخاطر وجود یک مشکل اساسی در روایات آنها ست و آن این است که آنها همه صحابه رسول خدا را عادل می دانند و ملاک عمل کرد آن ها را حق کامل می دانند و اگر بگوییم که علی (ع) افضل و احق بوده آنوقت به صحابه نسبت خلاف در انتخاب فرد افضل داده ایم (یعنی آنکه صحابه رسول خدا بعد از او به رسول خدا خیانت کرده اند)2که این با عتقاد اهل سنت سازگاری ندارد و لذا ملاک حق و باطل را عمل صحابه قرار داده اند حتی اگر صحابه باهم در امری مخالفت می نمودند ملاک تشخیص حق آن چیزی بود که بالاخره واقع شده بود.

پاسخ3:حتی مدعیان کشف شهود از اهل سنتکه مقام علی (ع) را درک کرده اند بخاطر این اجماع اهل سنت واقیت مقام و افضلیت علی(ع) را در نظر نمی گیرند لذا در مکتوبات امام ربانی به اصطلاح آنان((مجدد ثانی ربانی)) آمده است: اگر اجماع اهل سنت برافضلیت شیخین بودی, کشف اکر اولیا عظام به فضلیت حضرت امیر حکم کردی 3 در جای دیگر می گوید که کشفی برخلاف این اجماع (افضلیت شیخین) باشد صحت ندارد 4 نکته این است یا کشف کشک بوده و یا اجماع بر چیز غیر واقع می باشد. لازم به ذکر است برای این که توجیهی برای مشاهده مقام امیر المؤمنین در کشف می گوید مقام شیخین بالاتر از دست ارباب ولایت است وغیر قابل دسترسی.

1 خلفا الراشدون ذهبی / ص180 / ترجمه عمان- تاریخ الخلفا سیوطی / ص122 ترجه عمر فصل من زعم ان علیا احق بالولایه - ازاله الخلفا / ج1 /ص327 مسلک رابع در اثبات افضلیت شیخین – البدایه و النهایه /ج10/ص277 ترجمه المامون
2 خلفا الراشدون ذهبی /ص180/ترجمه عثمان- تاریخ الخلفا سیوطی /ص122 ترجمه عمر فصل من زعم ان علیا کان احق بالولایه- ازاله الخفا عن خلافه الخلفا / ج10/327 مسلک الرابع در اثبات افضلیت شیخین
3 مکیبات ربانی / ج1/حصه چهارم/ص54/ مکتوب 251 4 همان /ص56


پاسخ 4: مقام افضلیت امام علی (ع) مانند خورشید در عام خاص و دوست و دشمن روشن است و خود خلفا به آن معترفند. وجود روایات متعدد از پیامبر – مقام علم شجاعت – صبر ح سابقه در اسلام... آنقدر مقام آن حضرت روشن میگرداند که این ابر اعتقادی اهل سنت هم نمی تواند این خورشید درخشان را بپوشاند افضلیت آن حضرت را به جهاتمختلف میتوان بیان نمود الف - افضلیت مقام حضرت در قرآن ابن عباس می گوید در هیچ جای قرآن خداوند عبارت ((یا ایها الذین آمنو..)) بکار نبرده مگر منظور آن علی (ع) بوده است و یا آن حضرت بزرگ و فرمانده و امیر آن گروه بوده است.1 ابن عباس میگوید ((نزلت فی علی ثلاثمایه آیه))2 لیست این آیات در ص 146 جلد دوم کتاب غدیر و پاسخ به شبهات آمده است. برای تبرک 3 آیه را به جهت نمونه ذکر می کنیم آیه مبارکه 7 سوره رعد ((انما انت منذر و لکل قوم هاد)) منظور از منذر رسول خدا و منظور از هاد حضرت علی (ع) است 3 آیه مبارکه 24 سوره صافات ((وقفو هم انهم مسیولون)) آنها را نگهدارید متیقف شوند باید باز پرسی شوند. در ذی آیه از ابوسعید خدری از پیامبر نقل شده از ولایت علی (ع) پرسش می شوند 4 آیه مبارکه 7 سوره بینه ((ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولیک هم خیر البریه)) روایاتی در کتب اهل سنت آمده که خیر البریه را پیامبر (ص) به امام علی (ع) تفسیر کرده اند 5 ب- افضلیت امام علی (ع) در نزد پیامبر پیامبر در حق علی (ع) و افضلیت و برتری او سخنان فروان دارد. برای مثال چند نمونه از کتب معتبر اهل سنت مطرح می گردد. - پیامبر فرمود ((علی خیر البشر فمن ابی فقد کفر)) علی (ع) بهترین بشر است و هرکه از این اعتقاد امتناع کند کافر است.6 -


1 صواعق المحرقه / ص127 - تاریخ الخلفا سیوطی / ص171 سایر آدرس های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره 1 صفحه 145 کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد 2 آمده است. 2
نور الابصار شبلنجی / ص81- تاریخ بغداد / ج6/ص221 ترجمه محمد اسماعیل بن محمد الداینی- تاریخ الخلفا سیوطی / ص172 سایر آدرس های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره3 صفحه 145 کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد 2 آمده است.
3 تفسیر کبیر مخر رازی / ج3/ ص130 در ذیل آیه – تفسیردر المنثور /ج4/ص45 - سایر آدرس های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره2 صفحه 146 کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد 2 آمده است.
4 صواعق المحرقه /ص149 / الفصل الاول فی الآیات الوارده فیهم الرابعه – شواهد التنزیل / ج2/ ص161 / حدیث 786- سایر آدرس های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره3 صفحه 146 و ادامه آن در صفحه 147 کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد 2 آمده است.
5 تفسیر طبری / ج30/ 265 – نظم درر السمطین /ص92- سایر آدرس های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره 4و3 صفحه 148و و ادامه آن صفحه 149 کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد 2 آمده است در حدیث مشهور به حدیث الطیر حضرت علی (ع) به معرفی پیامبر و به انتخاب خدا بعنوان محبوبترین خلق خدا نزد خدا به پیامبر وارد می گردد تا با او در خوردن مرغ بهشتی شریک شود آدرس های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره2 صفحه 149 کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد 2 آمده است.
6 کنزالعمال / ج11/ ص625/ حدیث 33045 و 33046 - سایر آدرس های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره2 صفحه 150 کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد 2 آمده است.


اصحاب نیز اعتقاد داشت بهترین امت علی (ع) می باشد چنانکه در کتاب فتح الغدیر /ج5/ص477 داریم ((فکان اصحاب محمد اذا اقبل علی قالوا قد جا خیر البریه)) هر وقت علی (ع) می آمد اصحاب می گفتند: بهترین خلق خدا آمد. - خلیفه نیز معتقد بود بهترین امت او نیست! ابوبکر بعد از بیعت گرفتن بربالای منبر رفت و گفت ((اقیلونی اقیلونی و فیکم خیر منی)) یعنی رهایم کننید رهایم کنید در میان شما بهتر از من هست و یا می گفت من عهده دار امور شما شدم اما از شما بهتر نیستم 1 - عمر خلیفه دوم در موقع توزیع بیت المال به پسرش عبداله 500 درهم داد و به امام حسن و امام حسین (ع) 1000 درهم داد و قتی ابن عمر به عمر اعتراض کرد عمر به او گفت ((فایتنی باب کابیهما و ام کامهما)) یعنی تو پدری مانند پر آن دو و مادر ی مانند مادر آن دو بیاور 2 - در جایی ابن عمر نام گروهی را ذکر کرد به او گفتند: ای اباعبد الرحمن پس چرا نام علی را نبردی؟ - جدر پاسخ گفت او از اهل بیت است که کسی با آنان قیاس نمی شود. علی با پیامبر ودر درجه اوست.3 ج- افضلیت امام علی (ع) در خصایص و صفات 1- تولد استثنایی آن حضرت در خانه خدا 2-شهادت آن حضرت در خانه خدا ودر حال نماز 3 -همسر دختر پیامبر فاطمه زهرا (ع) بودند که با فضیلت ترین مقام هاست مقامی که ابوبکر و عمر به آن چشم داشتند اما هرگز صاحب آن مقام نشدند. 4- پیامبر قبل از شهادت خود سپاهی از کلیه بزرگان انصار و مهاجرین تشکیل داده و همه (ابوبکر و عمر و عثمان) را تحت سرپرستی اسامه ابن زید راهی جنگ کردند و فقط امام علی (ع) را نزد خود نگاه داشتند 4 و البته باید دانست که هر سه آنها با دستور پیامبر مخالفت کرده و مورد لعن ایشان قرار گرفته اند پس اساسا ملعون پیامبر جز مقام ملعونیت چه مقامی دارد که اهل سنت به آن افتخار می کنند. و دلایل بسیار از شجاعت اعلمیت سابقه در اسلام قدرت و....... در افضلیت ایشان نسبت به تمام بزرگان بشری وجود دارد که ابوبکر و عمر و عثمان را در مقام سخنی نمی باشد. د – افضلیت امام (ع) در بین شیعه در مورد بیان مقام امام (ع) در شیعه باید دانست شیعه امام (ع) را دارای مقام خلافت اللهی و جانشینی پیامبر می داند او بعد از پیامبر افضل همه خلق میداند چه رسد به خلفا سه گانه و اساسا مقام هیچ یک از ابنا بشر را مساوی مقام ایمه اهل بیت نمی داند. کتب بسیار زیادی در فضیلت و مقامات امام علی (ع) در شیعه وجود دارد.


1 عیون الخبار ابن قتیبیه / ج2/ص234 – کتاب العلم و البیان خطبه ابی بکر – صواعق المحرقه / ص12 الباب الاول الفصل الاول کیفیه خلافه ابی بکر سایر آدرس های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره1 صفحه 152 کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد 2 آمده است.
2ریاض النضره / ج2 / ص340 – ترجمه عمر ذکر وقوفه عن کتاب الله
3 ریاضالنضره / ج3/ ص 180 فصل السابع فی افضلیته
4 –طرایف و اخبار الخلفا و الملوک والقضاه/ص72/ تحت عنوان عبد الملک و ذکا ایاسسایت فطرت