پاسخ ۱:طبق نظر اهل سنت این سه افضل بر علی (علیه السلام) هستند. و اگر کسی به خلاف این معتقد باشد آن را طعن بر خلفا می‌دانند ۱

پاسخ ۲: احادیث اخبار و ادله کافی از کتب اهل سنت وجود دارد که امام (علیه السلام) بعد از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) افضل خلق هستند. منتها اعتقاد اهل سنت با اخبار موجود در کاب آنها تعارض اساسی دار د و این نیز بخاطر وجود یک مشکل اساسی در روایات آنها ست و آن این است که آنها همه صحابه رسول خدا را عادل می‌دانند و ملاک عمل کرد آن ها را حق کامل می‌دانند و اگر بگوییم که علی (علیه السلام) افضل و احق بوده آنوقت به صحابه نسبت خلاف در انتخاب فرد افضل داده ایم (یعنی آنکه صحابه رسول خدا بعد از او به رسول خدا خیانت کرده اند)۲که این با عتقاد اهل سنت سازگاری ندارد و لذا ملاک حق و باطل را عمل صحابه قرار داده اند حتی اگر صحابه باهم در امری مخالفت می‌نمودند ملاک تشخیص حق آن چیزی بود که بالاخره واقع شده بود.

پاسخ۳:حتی مدعیان کشف شهود از اهل سنتکه مقام علی (علیه السلام) را درک کرده اند بخاطر این اجماع اهل سنت واقیت مقام و افضلیت علی(علیه السلام) را در نظر نمی‌گیرند لذا در مکتوبات امام ربانی به اصطلاح آنان((مجدد ثانی ربانی)) آمده است: اگر اجماع اهل سنت برافضلیت شیخین بودی, کشف اکر اولیا عظام به فضلیت حضرت امیر حکم کردی ۳ در جای دیگر می‌گوید که کشفی برخلاف این اجماع (افضلیت شیخین) باشد صحت ندارد ۴ نکته این است یا کشف کشک بوده و یا اجماع بر چیز غیر واقع می‌باشد. لازم به ذکر است برای این که توجیهی برای مشاهده مقام امیر المؤمنین در کشف می‌گوید مقام شیخین بالاتر از دست ارباب ولایت است وغیر قابل دسترسی. 

۱ خلفا الراشدون ذهبی / ص۱۸۰ / ترجمه عمان- تاریخ الخلفا سیوطی / ص۱۲۲ ترجه عمر فصل من زعم ان علیا احق بالولایه - ازاله الخلفا / ج۱ /ص۳۲۷ مسلک رابع در اثبات افضلیت شیخین – البدایه و النهایه /ج۱۰/ص۲۷۷ ترجمه المامون 
۲ خلفا الراشدون ذهبی /ص۱۸۰/ترجمه عثمان- تاریخ الخلفا سیوطی /ص۱۲۲ ترجمه عمر فصل من زعم ان علیا کان احق بالولایه- ازاله الخفا عن خلافه الخلفا / ج۱۰/۳۲۷ مسلک الرابع در اثبات افضلیت شیخین 
۳ مکیبات ربانی / ج۱/حصه چهارم/ص۵۴/ مکتوب ۲۵۱ ۴ همان /ص۵۶ 


پاسخ ۴: مقام افضلیت امام علی (علیه السلام) مانند خورشید در عام خاص و دوست و دشمن روشن است و خود خلفا به آن معترفند. وجود روایات متعدد از پیامبر – مقام علم شجاعت – صبر ح سابقه در اسلام... آنقدر مقام آن حضرت روشن میگرداند که این ابر اعتقادی اهل سنت هم نمی‌تواند این خورشید درخشان را بپوشاند افضلیت آن حضرت را به جهاتمختلف میتوان بیان نمود الف - افضلیت مقام حضرت در قرآن ابن عباس می‌گوید در هیچ جای قرآن خداوند عبارت ((یا ایها الذین آمنو..)) بکار نبرده مگر منظور آن علی (علیه السلام) بوده است و یا آن حضرت بزرگ و فرمانده و امیر آن گروه بوده است.۱ ابن عباس میگوید ((نزلت فی علی ثلاثمایه آیه))۲ لیست این آیات در ص ۱۴۶ جلد دوم کتاب غدیر و پاسخ به شبهات آمده است. برای تبرک ۳ آیه را به جهت نمونه ذکر می‌کنیم آیه مبارکه ۷ سوره رعد ((انما انت منذر و لکل قوم هاد)) منظور از منذر رسول خدا و منظور از هاد حضرت علی (علیه السلام) است ۳ آیه مبارکه ۲۴ سوره صافات ((وقفو هم انهم مسیولون)) آنها را نگهدارید متیقف شوند باید باز پرسی شوند. در ذی آیه از ابوسعید خدری از پیامبر نقل شده از ولایت علی (علیه السلام) پرسش می‌شوند ۴ آیه مبارکه ۷ سوره بینه ((ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولیک هم خیر البریه)) روایاتی در کتب اهل سنت آمده که خیر البریه را پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به امام علی (علیه السلام) تفسیر کرده اند ۵ ب- افضلیت امام علی (علیه السلام) در نزد پیامبر پیامبر در حق علی (علیه السلام) و افضلیت و برتری او سخنان فروان دارد. برای مثال چند نمونه از کتب معتبر اهل سنت مطرح می‌گردد. - پیامبر فرمود ((علی خیر البشر فمن ابی فقد کفر)) علی (علیه السلام) بهترین بشر است و هرکه از این اعتقاد امتناع کند کافر است.۶ -


۱ صواعق المحرقه / ص۱۲۷ - تاریخ الخلفا سیوطی / ص۱۷۱ سایر آدرس‌های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره ۱ صفحه ۱۴۵ کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد ۲ آمده است. ۲
نور الابصار شبلنجی / ص۸۱- تاریخ بغداد / ج۶/ص۲۲۱ ترجمه محمد اسماعیل بن محمد الداینی- تاریخ الخلفا سیوطی / ص۱۷۲ سایر آدرس‌های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره۳ صفحه ۱۴۵ کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد ۲ آمده است. 
۳ تفسیر کبیر مخر رازی / ج۳/ ص۱۳۰ در ذیل آیه – تفسیردر المنثور /ج۴/ص۴۵ - سایر آدرس‌های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره۲ صفحه ۱۴۶ کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد ۲ آمده است. 
۴ صواعق المحرقه /ص۱۴۹ / الفصل الاول فی الآیات الوارده فیهم الرابعه – شواهد التنزیل / ج۲/ ص۱۶۱ / حدیث ۷۸۶- سایر آدرس‌های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره۳ صفحه ۱۴۶ و ادامه آن در صفحه ۱۴۷ کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد ۲ آمده است. 
۵ تفسیر طبری / ج۳۰/ ۲۶۵ – نظم درر السمطین /ص۹۲- سایر آدرس‌های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره ۴و۳ صفحه ۱۴۸و و ادامه آن صفحه ۱۴۹ کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد ۲ آمده است در حدیث مشهور به حدیث الطیر حضرت علی (علیه السلام) به معرفی پیامبر و به انتخاب خدا بعنوان محبوبترین خلق خدا نزد خدا به پیامبر وارد می‌گردد تا با او در خوردن مرغ بهشتی شریک شود آدرس‌های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره۲ صفحه ۱۴۹ کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد ۲ آمده است. 
۶ کنزالعمال / ج۱۱/ ص۶۲۵/ حدیث ۳۳۰۴۵ و ۳۳۰۴۶ - سایر آدرس‌های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره۲ صفحه ۱۵۰ کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد ۲ آمده است.


اصحاب نیز اعتقاد داشت بهترین امت علی (علیه السلام) می‌باشد چنانکه در کتاب فتح الغدیر /ج۵/ص۴۷۷ داریم ((فکان اصحاب محمد اذا اقبل علی قالوا قد جا خیر البریه)) هر وقت علی (علیه السلام) می‌آمد اصحاب می‌گفتند: بهترین خلق خدا آمد. - خلیفه نیز معتقد بود بهترین امت او نیست! ابوبکر بعد از بیعت گرفتن بربالای منبر رفت و گفت ((اقیلونی اقیلونی و فیکم خیر منی)) یعنی رهایم کننید رهایم کنید در میان شما بهتر از من هست و یا می‌گفت من عهده دار امور شما شدم اما از شما بهتر نیستم ۱ - عمر خلیفه دوم در موقع توزیع بیت المال به پسرش عبداله ۵۰۰ درهم داد و به امام حسن و امام حسین (علیه السلام) ۱۰۰۰ درهم داد و قتی ابن عمر به عمر اعتراض کرد عمر به او گفت ((فایتنی باب کابیهما و ام کامهما)) یعنی تو پدری مانند پر آن دو و مادر ی مانند مادر آن دو بیاور ۲ - در جایی ابن عمر نام گروهی را ذکر کرد به او گفتند: ای اباعبد الرحمن پس چرا نام علی را نبردی؟ - جدر پاسخ گفت او از اهل بیت است که کسی با آنان قیاس نمی‌شود. علی با پیامبر ودر درجه اوست.۳ ج- افضلیت امام علی (علیه السلام) در خصایص و صفات ۱- تولد استثنایی آن حضرت در خانه خدا ۲-شهادت آن حضرت در خانه خدا ودر حال نماز ۳ -همسر دختر پیامبر فاطمه زهرا (علیه السلام) بودند که با فضیلت ترین مقام هاست مقامی که ابوبکر و عمر به آن چشم داشتند اما هرگز صاحب آن مقام نشدند. ۴- پیامبر قبل از شهادت خود سپاهی از کلیه بزرگان انصار و مهاجرین تشکیل داده و همه (ابوبکر و عمر و عثمان) را تحت سرپرستی اسامه ابن زید راهی جنگ کردند و فقط امام علی (علیه السلام) را نزد خود نگاه داشتند ۴ و البته باید دانست که هر سه آنها با دستور پیامبر مخالفت کرده و مورد لعن ایشان قرار گرفته اند پس اساسا ملعون پیامبر جز مقام ملعونیت چه مقامی دارد که اهل سنت به آن افتخار می‌کنند. و دلایل بسیار از شجاعت اعلمیت سابقه در اسلام قدرت و....... در افضلیت ایشان نسبت به تمام بزرگان بشری وجود دارد که ابوبکر و عمر و عثمان را در مقام سخنی نمی‌باشد. د – افضلیت امام (علیه السلام) در بین شیعه در مورد بیان مقام امام (علیه السلام) در شیعه باید دانست شیعه امام (علیه السلام) را دارای مقام خلافت اللهی و جانشینی پیامبر می‌داند او بعد از پیامبر افضل همه خلق میداند چه رسد به خلفا سه گانه و اساسا مقام هیچ یک از ابنا بشر را مساوی مقام ائمه اهل بیت نمی‌داند. کتب بسیار زیادی در فضیلت و مقامات امام علی (علیه السلام) در شیعه وجود دارد. 


۱ عیون الخبار ابن قتیبیه / ج۲/ص۲۳۴ – کتاب العلم و البیان خطبه ابی بکر – صواعق المحرقه / ص۱۲ الباب الاول الفصل الاول کیفیه خلافه ابی بکر سایر آدرس‌های این روایت در کتب اهل سنت در پاورقی شماره۱ صفحه ۱۵۲ کتاب غدیر و پاسخ به شبهات جلد ۲ آمده است. 
۲ریاض النضره / ج۲ / ص۳۴۰ – ترجمه عمر ذکر وقوفه عن کتاب الله
۳ ریاضالنضره / ج۳/ ص ۱۸۰ فصل السابع فی افضلیته
۴ –طرایف و اخبار الخلفا و الملوک والقضاه/ص۷۲/ تحت عنوان عبد الملک و ذکا ایاس

 

//سایت فطرت