آیا عدم هماهنگی شیعیان با اکثریت مسلمانان (اهل سنت) دلیل بر گمراهی آنان نیست؟
 

توضیح سوال: در صورتی که آیات قرآن بر ولایت ایمه (ع) نص صریح داشت ؛ اهل قبله از ایشان روی گردان نمی شدند و در اصول و فروع از ایشان تبعیت می کردند و عمل کرد گذشتگان صالح که در صحت طریقی به صواب نزدیک ترند، گواه چنین بوده که از ایشان تبعیت نکردند ؛ اگر شیعه خلاف این مطلب نظری دارد، باید دلایل خود را بیان کند.

۱- جمع کثیری از اهل قبله شیعیان هستند که از ایمه (ع) روی گردان نشده اند و نخواهند شد و تابع کامل در اصول و فروع از ایشان می باشند. گذشتگان و پیشینیان صالح شیعه، از زمان رحلت پیامبر (ص) نیز برهمین عقیده بودند.

۲- زمامداران و اولیای وقت (حکام)به خاطر کسب مقام خلافت از اهل بیت عدول کردندو اساسا پس از نبی، عرب به جهت طمع در حکومت و خلافت و عدم تحمل این مطلب که رسالت و خلافت دریک خاندان بماند، ایمه ی اهل بیت را کنار زدند تا بعدها برای هریک از قبایل امیدی در تصرف این مقام وجود داشته باشد ؛حتی اگر کسب این مقام بعد از سال ها ممکن باشد.

۳- در آیات قرآن و سنت صحیح پیامبر (ص)، نص صریح بر ولایت و خلافت امیر المومنین(ع) وجود داشت اما به جهت مساله ی فوق آن را تاویل کردند که اگر تسلیم ظواهر و ادله می شدند و آن هارا تاویل نمی کردند ؛ قطعا به سوی ایمه ی اهل بیت باز می گشتند و خواص و عوام نیز به آن ها مراجعه می کردند و خود از بزرگ ترین مبلغان و دعوت کنندگان به سوی آن ها می شدند.

۴- اگر کسی به دقت بنگرد ؛ خواهد دانست که عدول از امامت اهل بیت در مذهب و مباحث مذهبی، تنها فرعی است از عدول از امامت و ولایت و خلافت عمومی آنان پس از پیامبر (ص) و اما تاویل و توجیه ادله ای که دلالت بر امامت و پیشوایی خصوصی آنان در مسایل مذهبی داشت پس از توجیه و تاویل ادله ای بود که دلالت بر امامت عامه و حکومت و خلافت آن ها پس از پیامبر (ص) می کرد و اگر غیر از این بود کسی از آنان عدول نمی کرد.

۵- به غیر از نصوص متعددی که در قرآن و سنت صحیح پیامبر (ص) در خصوص علی(ع) و اولاد کرام او وجود دارد ؛دقت در درجه ی علمی و عملی و تقوای ایمه (ع) نشان می دهد که ایشان باید در تبعیت مقدم باشند ؛چرا که آنان نسبت به مثلا ایمه ی اشعری، حنبلی، حنفی و مالکی هیچ گونه قصوری در علم و عمل و تقوا ندارند. لذا حق در تبعیت از ایشان است.

۶- کدام محکمه و دادگاه عادل، حکم به گمراهی کسانی می کند که به آنان متمسک شده و به ریسمان ولایت آنان چنگ زده اند و بر منوال آن قدم برمی دارند؟ حاشا که اهل سنت و جماعت چنین حکمی کنند.


 سایت فطرت