آیه ای که در آن زنان پیامبر صلی الله علیه و آله را مادران مومنین خوانده این آیه می‌باشد: النبی اولی بالمومنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. پر واضح است منظور از اینکه همسران پیامبر مادران مومنین هستند جواز نگاه محرمیت و یا ارث بردن مومنین از آنان و یا حکم عدم ازدواج با دختران آنان و... نمی‌باشد بلکه منظور این آیه حکم حرمت ازدواج با زنان پیامبر صلی الله علیه و آله است چنانکه اکثر تفاسیر چه شیعه و چه سنی این را بیان داشته اند. همچنین آیه مذکور دلیلی بر مومن بودن و یا مورد تایید بودن تمام زنان پیامبر صلی الله علیه و آله نمی‌شود بلکه این اصلی مسلم و قطعی است که ملاک ایمان هر شخصی بندگی و سرسپردگی او به دستورات خداوند و رسول او و جانشینان به حقش می‌باشد و قرابت و خویشاوندی به تنهایی در ایمان فرد نقشی ندارد مانند پسر حضرت نوح علیه السلام و یا زنان ناپاک پیامبران الهی حضرت لوط ونوح علیهم السلام همچنانکه قرآن هم به صراحت می‌فرماید: ای زنان پیامبر چنانکه هر یک از شما فحشایی آشکار مرتکب شود عذاب او مضاعف خواهد بود...احزاب /۳۰ و یا بنگرید به آیات ۴ و۵ سوره تحریم که می‌فرماید اگر شما دو زن توبه نکنید و.....شما را طلاق خواهد داد و از شما بهتر و.....نصیبش می‌گردد. پس به لفظ ساده معلوم می‌شود خبرهایی بین زنان پیامبر بوده مخصوصا آن دو زن. 
در پایان باید گفت که مخالفت و دشمنی عایشه با حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام امری انکار ناپذیر است که درتاریخ شیعه و سنی ثبت گردیده است. به عنوان یک نمونه آشکار آن، بر پا کردن جنگ جمل و مبارزه کردن او با امیر مومنان حضرت علی علیه السلام بود. همان علی که پیامبر درباره ایشان فرموده بود: حق با علی و علی با حق است (مبارزه با حق؟!) و در جای دیگر فرموده بود دوستی علی ایمان و دشمنی او کفر است (ابن مغازلی در مناقب الامام علی بن ابیطالب علیه السلام ص ۱۶۲) و یا حدیث ثقلین و...فطرت