احدی پیش از علی(رضی الله عنه) در کعبه به دنیا نیامده، و این یک فضیلتی است که خداوند عزوجل او را به این فضیلت اختصاص داده و بدین وسیله خواسته از علی تجلیل کرده و مقامش را بالا ببرد.

الفصول المهمة: ۳۰ ـ مستدرک حاکم ۳: ۴۸۳.

 

البته بعضی دیگر همانند بدخشی وابن قفال، ولکنوی، (در مرأة المؤمنین) و شبلنجی و دیگران گفته اند: احدی ـ نه پیش از علی(رضی الله عنه) و نه پس از او ـ در کعبه به دنیا نیامده است.

ازالة الخفاء «دهلوی» ۲: ۲۵۱ ـ کفایة الطالب: ۴۰۷، شرح عینیة (آلوسی) ۱۵ ـ المجدی (ابن صوفی): ۱۱، 
تاریخ بناکتی: ۹۸ ـ نور الابصار: ۷۶

با این حال، چرا بزرگان اهل تسنن سخنی از این فضایل به زبان جاری نمی‌کنند؟ آیا از گسترش تشیّع می‌ترسند!! اگر پاره ای از ادله شیعه بر افضلیت علی(رضی الله عنه) این نمونه ها باشد، آیا باز هم مورد اشکال ایشان است؟!

 

//