حدیث منزلت از صحیح ترین سنن و مسلم ترین اخبار می باشد. در صحت این حدیث حتی دشمنان امیر المومنین(ع) هیچ شکی در دل خود راه ندادند تا در ثبوت آن لب به مناقشه بگشایند. از جمله افرادی که بر سندیت این حدیث صحه گذاشت، معاویه بود؛ در حالی که دستور داده بود حضرت علی (ع) را بر منابر لعن کنند، اما حدیث منزلت را انکار نکرده است. مردی مساله ای از معاویه پرسید، معاویه به او گفت: این مساله را از علی بپرس که او اعلم و آگاه تر است؛ مرد پاسخ داد: جواب تو برایم از جواب علی محبوب تر است؛ معاویه گفت: بد حرفی زدی؛ از مردی شکایت داری که رسول خدا(ص) او را چهره ی درخشان علم دانسته و فرموده است:

«انت منی بمنزلة هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی» (الصواعق ۱۱/۱۰۷)
«تو نسبت به من همچون هارون نسبت به موسی هستی؛ با این تفاوت که پس از من پیامبری نیست».

حدیث منزلت از احادیثی است که به اجماع مسلمانان با تمام اختلافاتی که در مذهب و مشرب دارند، تردیدی در ثبوت آن ندارند. کسانی که در سندیت این حدیث شک دارند، یقینا از دانشمندان اهل حدیث نیستند و از این علم آگاهی ندارندو حکم آنها حکم جاهلانه است. این حدیث در میان شیعیان و اهل سنت «اظهر من الشمس» است.


 //سایت فطرت