آیا به هدایتگری اهل بیت (ع) درروایات پیامبر(ص) اشاره شده است؟


به اعتقاد شیعه، وجود ایمه)ع(همچون خورشید منظومه ی شمسی است که سیاره هابه دور آن می چرخند و خورشید همچون قلب این منظومه به همه ی آنها حیات می بخشد.

ولایت ایمه چون کشتی نوح است؛ کسی که بر آن سوار شد، نجات یافت و آن کسی که تخلف ورزید، عقب ماند وغرق گردید. با این تفاوت که امت نوح در آب غرق شد، ولی امت محمد (ص) اگر تخلف ورزند، در جهنم غرق می شوند. آنان همچون ستارگان موجب امنیت اهل زمین هستند. آنها منشاء هدایت و مانع ضلالت و گمراهی این امت هستند. آیات قرآن و احادیث نبوی اثبات کننده ی این ادعا است:

۱- و ممن خلقنا امه یهدون با لحق و به یعدلون: ازمیان کسانی که آفریدیم گروهی هستند که به سوی حق هدایت می‌کنند و به سوی حق عدول می نمایند. (اعراف ۷/۱۸۱)
۲- و ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه: این راه راست من است؛ از آن تبعیت کنید. (انعام ۶/۱۵۳)
۳- و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله: از راه های پراکنده نرویدکه از راه خدا دور می شوید. (انعام ۶/۱۵۳)
۴- وارد شده که در ذیل آیه ی شریفه فرمودند: منظور از صراط مستقیم، امام راستین است و مراد از سبل، ایمه‌ی ضلال و پیشوایان گمراه هسند که شما را از راه خدا دور می دارند و ما راه خدا هستیم.

احادیث نبوی:

۱- رسول خدا (ص) فرموده است:

کسی که می خواهد هم چون من زندگی کند و هم چون من بمیرد و ساکن بهشت جاویدان گردد باید علی بن ابی طالب را دوست بدارد، او هرگز شما را از هدایت خارج نخواهد ساخت و هیچگاه داخل ضلالت نخواهد نمود.(کنزالعمال ۶/۱۵۵)

۲- رسول خدا (ص) فرموده است:

در هر نسلی از امتم افراد عادل و دادگستری از اهل بیتم، وجود دارند که تحریف های افراد گمراه و مطالب پوچی که افراد مخرب در دین ایجاد می کنند و تاویل ها و تفسیرهای نادرست افراد جاهل از دین را، نفی می کنند و از بین می‌برند. بدانید امامان و پیشوایان شما، پیشاهنگان و افراد نمونه ی شما در پیشگاه خدا خواهند بود. پس بنگرید چه کسی را به پیشوایی و پیشاهنگی در پیشگاه خدا انتخاب می کنید.(الصواعق ابن حجر /۹۰)

همین مقدار بس است که خداوند آنها را بر دیگران مقدم داشته و سرچشمه‌ی گوارای آیین حق و قایم مقام پیامبری (ص) درامر و نهی و مجسم سازنده ی مظاهر هدایت ساخته است.


 سایت فطرت