آیا به هدایتگری اهل بیت (علیه السلام) درروایات پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) اشاره شده است؟


به اعتقاد شیعه، وجود ائمه)ع(همچون خورشید منظومه ی شمسی است که سیاره هابه دور آن می‌چرخند و خورشید همچون قلب این منظومه به همه ی آنها حیات می‌بخشد.

ولایت ائمه چون کشتی نوح است؛ کسی که بر آن سوار شد، نجات یافت و آن کسی که تخلف ورزید، عقب ماند وغرق گردید. با این تفاوت که امت نوح در آب غرق شد، ولی امت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) اگر تخلف ورزند، در جهنم غرق می‌شوند. آنان همچون ستارگان موجب امنیت اهل زمین هستند. آنها منشاء هدایت و مانع ضلالت و گمراهی این امت هستند. آیات قرآن و احادیث نبوی اثبات کننده ی این ادعا است:

۱- و ممن خلقنا امه یهدون با لحق و به یعدلون: ازمیان کسانی که آفریدیم گروهی هستند که به سوی حق هدایت می‌کنند و به سوی حق عدول می‌نمایند. (اعراف ۷/۱۸۱)
۲- و ان هذا صراطی مستقیماً فاتبعوه: این راه راست من است؛ از آن تبعیت کنید. (انعام ۶/۱۵۳)
۳- و لا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیله: از راه‌های پراکنده نرویدکه از راه خدا دور می‌شوید. (انعام ۶/۱۵۳)
۴- وارد شده که در ذیل آیه ی شریفه فرمودند: منظور از صراط مستقیم، امام راستین است و مراد از سبل، ائمه‌ی ضلال و پیشوایان گمراه هسند که شما را از راه خدا دور می‌دارند و ما راه خدا هستیم.

احادیث نبوی:

۱- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است:

کسی که می‌خواهد هم چون من زندگی کند و هم چون من بمیرد و ساکن بهشت جاویدان گردد باید علی بن ابی طالب را دوست بدارد، او هرگز شما را از هدایت خارج نخواهد ساخت و هیچگاه داخل ضلالت نخواهد نمود.(کنزالعمال ۶/۱۵۵)

۲- رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرموده است:

در هر نسلی از امتم افراد عادل و دادگستری از اهل بیتم، وجود دارند که تحریف‌های افراد گمراه و مطالب پوچی که افراد مخرب در دین ایجاد می‌کنند و تاویل ها و تفسیرهای نادرست افراد جاهل از دین را، نفی می‌کنند و از بین می‌برند. بدانید امامان و پیشوایان شما، پیشاهنگان و افراد نمونه ی شما در پیشگاه خدا خواهند بود. پس بنگرید چه کسی را به پیشوایی و پیشاهنگی در پیشگاه خدا انتخاب می‌کنید.(الصواعق ابن حجر /۹۰)

همین مقدار بس است که خداوند آنها را بر دیگران مقدم داشته و سرچشمه‌ی گوارای آیین حق و قایم مقام پیامبری (صلی الله علیه و آله و سلم) درامر و نهی و مجسم سازنده ی مظاهر هدایت ساخته است.


 سایت فطرت