آیا بقیة الله اسم امام زمان(عج) است؟

چگونه می‌گویی بقیة الله اسم امام زمان -ع- است در حالی که موضوع آیه کم فروشی است؟ آیا موضوع به این مهمی نباید در آیه ای مستقل بیاید؟

لطفا آیه قرآن را همراه با آیه قبلی یک بار دیگر بخوانید و سعی کنید با توجه به زنده بودن قرآن در این زمان از آیه استفاده کنید:

قرآن به شما میفرماید ای قوم میزان ها و توشه‌های خود عدالت پیشه کنید ای قوم کم فروشی نکنید و در زمین به خیانت و فساد برنخیزید.

قرآن به شما دستوراتی داده:

۱- عدالت 
۲- رعایت حق دیگران
۳-از بین بردن فساد
۴- عدم خیانت به یکدیگر

حال تصمیم بگیرید این دستورات را اجرا کنید به چه نتیجه ای خواهد رسید؟

قطعا شما هم میدانید که اجرای این دستورات در سراسر گیتی ممکن نیست مگر با قدرت الهی و بوسیله حجت الهی 

و هم اکنون عموم مردم مسلمان و غیر مسلمان عادت کرده اند به کم فروشی ربا حق خوری فساد خیانت ظلم و....

و تنها این حجت خداست که میتواند عدالت علوی را فراگیر کند و کلام الهی را به جریان اندازد

پس خداوند در ادامه این آیه راهکاری را به ما پیشنهاد میکند و آن این است

باز مانده خداوند برای شما بهتر است اگر ایمان داشته باشید

و تنها بازمانده خدا که میتواند عدالت را برقرار کرده و فساد را از میان بردارد این بازمانده الهی باقی مانده مال نیست بلکه حجتی است که بر روی زمین فریاد خواهد زد که یا اهل العالم انا بقیه الله فی ارضه او کسی خواهد بود که عدل و قسط و مکیال و میزان را رعایت خواهد کرد و این آیه را در سراسر گیتی جاری میکند
 فطرت