آیا اهل‌سنّت، به انتخاب امام بر اساس آرای همة آحاد جامعه معتقدند؟

خیر. ایشان به انتخاب امام بر اساس انتخابِ اهل حلّ و عقد معتقدند و بیان می‌کنند که از آن جا که همه‏ی آحاد مردم، علم و آگاهی لازم برای شناسایی فرد شایسته‏ی این مقام را ندارند، لذا اهل حلّ و عقد این مهم را به عهده می‏گیرند و بعد از انتخاب یک فرد و بیعت با او، بر بقیه‏ی مردم لازم است که چنین فردی را به عنوان امام خویش بپذیرند و هم چون اهل حلّ و عقد با او بیعت کنند.


 سایت فطرت