آیا اقامه نماز توسط ابوبکر به جای پیامبر(ص) دلیل به حق بودن خلافت او نیست؟

پاسخ1: به شهادت تاریخ پیامبر تا آخرین روزهای عمر خود حتی با حالت ضعف و بیماری عصابه بر سر و تکیه داده به دوش امیر مؤ منان علی (ع) و فضل بن عباس به مسجد می آمدند و نماز را اقامه می کردند2

پا سخ 2: گروهی از مورخین تصریح کردهاند که پیامبر (ص) حتی در روز وفات نیز به نماز حاضر شدند 3

پاسخ 3: می دانیم که پیامبر در روزهای پایانی عمر خود لشکر اسامه جهت جنگ با روم را در بیرون مدینه تجهیز کرده بودند وبه بزرگان صحابه بجز علی (ع) امر کرده بودند که تحت سرپر ستی اسلمه در اردو گاه باشند و به تخلف کنندگان از لشگر اسامه بار ها لعنت فرستاده بودند, وعمر و ابوبکر نیز جزو لشگریان اسامه بودند4, چگونه ابوبکر هم جزو سربازان اسامه بودند و هم در مدینه یجای پیامبر نماز اقامه کرده است؟

پاسخ 4: بعضی گفته اند ابوبکر به نماز پیامبر اقتدا نموده ومردم برنماز ابوبکر!!! 5 این سخن آنقر عجیب و غیرمنطقی است که توسط هیچ عقل سلیمی پذیرفته نیست و حتی در کتب فقهی اهل سنت به چنین مسیلهای نیز اشاره شده است چنان که جزیری در الفقه علی المذاهب الاربعه چنین گفته است: ((ومن شروط صحه الامامه ان لا یکون الامام مقتدیا بامام غیره))6 یعنی شرط صحت امامت این است که امام به دیگری (امام دیگر) اقتدا نکرده باشد.

پاسخ 5: اگر چنین است که ابوبکر امامت مردم را بر عهده داشته است و حتما نعوذ بالله پیامبربه او اقتدا کرده چون بعد از اینکه او ابوبکر اقامه نماز کرده پیامبربا حال مریضی به مسجد حاضر شده است و اگر هنوز نماز شروع نشده بود که پیامبر به مسجد حاضر شدند پس حتما امامت نماز بعده ایشان بوده و ابوبکر نقشی در امامت جماعت نداشته است. در ضمن در اقامه جماعت توسط ابوبکر در زمان پیامبر نیز بین علما اهل سنت اختلاف نظر است روایاتی وجود دارد که میگوید ابوبکر تکبیر را به گوش مردم میرسانید. 7

همچنین روایاتی وجود دارد کهدر نماز پیامبرجلوی ابوبکر ایستاده بود 8

روایات زیادی در کتاب فتح از عایشه آمده که در آن نماز پیامبرامام بود.9

از این روایات معلوم میشود پیامبردر آن نماز امام بوده و ابوبکر نقش مکبر را داشته یا در نماز ی که پشت سر پیامبر می خوانده تکبیر ها را بلند می گفته است. نه اینکه امام باشد. روایتی د رمجمع الزواید آمده که یک روز(روز یکشنبه) قبل درگذشت پیامبر مرض او شدت یافته و دنبال ابوبکر فرستاده تا او نماز بخواند, او نیز وقتی خواسته به نماز به ایستد جای پیامبر را خالی دییده است و از نازک دلی غش کرده است! وصدای ضجه مردم بلند شده است و پیامبر که صدا ضجه و علت آنرا پرسیده با حالت بیماری به مجد آمده ونماز را خود خوانده است.10

خود این روایت چند مطلب را نشان می دهد که قابل توجه است. الف- ابوبکر بالخره در آن روز اقامه نماز جماعت برای مردم نکرد. ب – این اولین باری بوده که او می خواسته جای پیامبر نماز بخواند چون وقتی جای خالی پیامبر در نماز را دیده است, با اینکه ابوبکر می دانست که پیامبر زنده است, غش کرده است! جالب این است که بعد از وفات پیامبر, او به مدینه آمده و با خونسردی به عمر که مردم را با شمشیر تهدید می کرد که پیامبر نمرده است,گفت که پیامبر مرده است و غش هم نکرد! ج- نهایتا پیامبر خود این نماز را برای مردم اقامه کرد, زیرا یا نماز ابوبکر را باطل می دانست, ویا اینکه او اصلا نماز نخوانده است. در سیره ابن هشام آمده است که پیامبر در روز دوشنبه یعنی روز وفات خود نیز برای مردم نماز خوانده وخطبه مختصری نیز ایراد نموده11

وبه نقل ابن سع در ((طبقات الکبری)) و ابن هشام ((در سیره نبویه)) صدای پیامبر در آن روز در قرایت خطبه بحدی بلند بود که از مسجد خارج می شد12
وابوبکر در آن روز از پیامبر اجازه گرفت که به خارج مدینه (سنح) نزد همسر خود دختر خارجه برود. و همانروز پیامبروفات نمود6 و وقتی ابوبکر وارد مدینه شد واز مرگ پیامبرمطلع شد که عمر مردم را تهدید می کرد.13

چنانکه از روایات برمی آید به هر صورت ابوبکر آنروز بر مردم امامت نکرده است که با عث فضیلتی برای او باشد. واین شبه جعل فضلیت در این روایات برای ابوبکر به گونه ای است که یکی از علما اهل سنت(ابوالفرج ابن جوزی حنبلی) در رد نماز خواندن ابوبکر به جای پیامبر کتابی تدوین کرده است به نام ((آفه اهل الحدیث)) واساسا ا ین مطلب در بین اهل سنت اختلافی بوده ونمی تواند چنین مسیله دلیل صحتی باشد برای خلافت ابوبکر.

-------------------------------------------------------------------

1 النزاع والتخاصم /ص61
2 تاریخ طبری /ج3/ ص198 حوداث سنه 11 –مجمع الزواید /ج9/ص29
3 انساب الاشراف بلاذری /ج1ص588 باب مرض رسول الله - طبقات الکبری /ج2 /ص215
4 کتاب تاریخ الخمیس /ج2/ص154 وقایع سنه 11 می گوید ((فلم یبق احد من وجوه المهاجرین و الانصار الا انتدب فی تلک الغزوه, فیهم ابوبکر و عمر و سعد بن ابی وقاص و سعید بن زید و ابو عبیده و قتاده بن النعمان)) کتاب الطبقات الکبری ابن سعد /ج2ص191 – الکامل فی التاریخ /2/ 317 – انساب الاشراف /ج1/493 – ابن ابی الحدید /ج6/ص52 – سیره الحلبیه / ج3 /ص207 – سیره ازینی دحلان /ج2/ص339 – کنزالعمال /ج10/ص570 /30264
5 – صحیح بخاری /ج1/174 – طبقات الکبری بن سعد /ج1/ص95 –تاریخ طبری /ج 3/ص197 – کتاب الثقاه /ج2/ص132- البدایه والنهایه /ج5/234
6 – الفقه علی المذاهب الاربعه /ج1/ص183 باب الرجل یاتم بالامام ویاتم الناس بالماموم – صحیح مسلم /ج1/314 کتاب الصلاه باب 21 استخلاف الامام اذا عرض له عذر /ح95 – نیل الاوطار /ج3/ص183 باب الامام ینتقل مامونا اذا استخلف فحضرمستخلفه
7- صحیح بخاری /ج1/ص182 / باب من اسمع الناس التکبیر – صحیح مسلم /ج1/ ص314 – نیل الاوطار
8- نیل الاوطار /ج3ص183
9- نیل الاوطار /ج3 /ص184
10-مجمع الزواید /ج9/ص29
11- سیره ابن هشام /ج4/ص653 باب صلاه ابی بکر بالناس طبقات الکبری /ج2 ص215- سیره ابن هشام /ج4 /653
12- صحیح بخاری /ج5/ص8 باب فضل ابی بکر - طبقات الکبری /ج2/ص215 باب ذکر امر رسیل الله ابابکر ان یصلی الناس
13- صحیح بخاری /ج5/ص8 باب فضل ابی بکرسایت فطرت