آیا آیه ی 54 سوره مایده در تایید صحت خلافت ابوبکر است؟

پاسخ 1: آیه میگوید گروهی را میآورد! ((یاتی الله بقوم)) آما ابوبکر ویاران او که حاضر بودند! پسآنان مصداق آیه نیستند.

پاسخ 2: در ذیل این آیه وآیات مشابه ((..... وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم)) روایت است که پیامبر (ص) به سلمان اشاره نموده وفرمود ((هذا وقومه)) و یا فرموده ((ولو کان الدین بالثریا لناله رجال من فارس))1 بنابر این آن مصداق آیه به صورت روشن با مدارک بیان شده است.

پاسخ 3: تایید اینکه مصداق ((یاتی بقوم)) ایرانیان هستند نه ابوبکر و یاران او این است که اولین گروهی که با مرتدین برخورد کردند, فیروز دیلمی ویاران ا بودند, که اسود عنسی را کشتند کهآنها نیز ایرانی بودند. که مطالبق اشاره پیامبر در مورد مصداق آیه به سلمان ((هذا و قومه)) صحیح است مگر اینکه رویات موجود را نادیده بگیریم.

پاسخ 4: اشاره آیه در کلمه((قوم)) اشاره است به گروه نه فرد و باید در روایات دید اشاره به کدام گروه است زیرا در روایات فراوانی از اهل سنت داریم که در ههر جای قرآن منظور از ((یا ایها الذین آمنو ا)) گروهی بوده که علی (ع) امیر و شریف آن گروه بوده است 2

پاسخ 5: قول قوی تر از اهل سنت این است که مصداق این آیه ابو موسی اشعری است 3

پاسخ 6: ابن کثیر اقوال دیگری را که در این باره گفته اند را اشاره کرده ومیگوید: آنها اهل قادسیه و یا اهل سبا و یا اهل یمن ویا قوم ابو موسی هستند 4

پاسخ 7: بعضی از روایات که می خواهند علی (ع) را نادیده بگیرند, میگوین او با مرتدین جنگ نکرد. در پاسخ این گروه باید گفت اتفاقا جنگ های اصلی با ارتداد در زمان ایشان واقع شد جنگ جمل, صفین,نهروان از جنگ هایی بود که با گروه مرتد رخ داد و پیامبر از آنها نیز خبر داده بود پیامبر(ص)فرمود: ((لا ترتدوا بعدی کفارا ))5

پاسخ 8: به دلیل حدیث نبوی در جنگ خیبر که فرمود: ((الا عطیین هذه الرایه غدا رجلا یفتح الله علی یدیه یحب الله و رسوله و یحبه الله ورسوله...)) 6 یعنی فدار پرچم اسلام را در دست کسی میدهم که خدا فتح را به دست او انجام میدهد و او خدا ورسولش را دوست می دارد و خدا ورسولش نیز او را دوست می دارند. یعنی مصداق((یحبهم ویحبونه)) می باشد لازم بذکر است در آن جنگ باآنکه خلیفه اول ودوم حضور داشتند نتوانستند فتحی بدست آورند و پیامبر(ص) چنین مطلبی را در مورد آنها نگفت.

پاسخ 9: بنابر قول قطعی مفسران شیعه وسنی آیه 55 سوره مایده قطعا در باره علی (ع) است واگر استناد اهل سنت در خلافت ابوبکر به آیه 54 همین سوره صحیح باشد, قایل یک تناقض صریح شده ایم که نشان میدهد استناد آنها به آیه 54 سوره مایده نمی تواند صحیح باشد.


1 تفسیر ابن کثیر /ج4/ ص182ذ/ ذیل سوره محمد آیه 38 – تفسیر قرطبی /ج16/ص258 – تفسیر کشاف /ج4/ص331 – تفسیر فخر رازی / ج28/ ص64-تفسیر طبری /ج26/ص78 –تفسیر در المنثور /ج6 /66 و سایر منابعی که در ص36 کتاب غدیرخم وپاسخ به شبهات ذیل آدرس شماره 1 آمده

2 صواعق المحرقه /127 – تاریخ الخلفا سیوطی / ص171 – ترجمه الامام علی ابن عساکر / ج2 / ص430 حدیث 939-ذخایر العقبی / ص89 وایر66 و سایر منابعی که در ص36 و 37 کتاب غدیرخم وپاسخ به شبهات ذیل آدرس شماره 2صفحه 36 آمده است

3 مستدرک عل الصحیحین /ج2 /ص313- تفسیر بحر المحیط /ج4/ص 297 – تفسیر المراغی /ج2/455- تفسی اب کثیر /ج3/ ص124 – تفسیر فتح البیان /ج3/ص452 –تفسیر الکشف و البیان ثعلبی / ج4 ص74

4 تفسیر ابن کثیر /ج3/ ص124 – مستدرک الصحیحین/ ج2/ص313

5 صحیح بخاری /ج9 /ص63 باب قول النبی: ((لا ترجعوا بعدی کفارا))

6 صحصیح بخاری /ج5 /ص171 و ج4/ 73 - فضایل الصحابه احمد حنبل /ج2/ص604/ حدیث 1034مایده/54 محمد/38سایت فطرت