صلی الله علیک یا امیرالمومنین

عشق علی از سینه ما کم شدنی نیست 
مهرش به زر و مال فراهم شدنی نیست

خود را بکشی در ره اثبات ولایت
خصم علی و فاطمه آدم شدنی نیستانتقال از مختصر و مفید