برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در قسمتی از بیانات حاکم نیشابوری

- حاکم نیشابوری در “مستدرک” و ابونعیم در “دلایل” از جابربن عبداللَّه انصاری آورده‏اند که گفت: عاقب و سیّد (دو تن از سران نصارای نجران) بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد شدند و حضرت آنان را به اسلام دعوت نمود... (و داستان را ادامه می‏دهد تا آنجا که گوید) پس آنها را به نفرین در حق یکدیگر فراخواند و آنان وعده‏دادند. فردا صبح رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دست علی و فاطمه و حسن و حسین را گرفت و آمد و کسی را نزد آنان فرستاد اما آنان نپذیرفتند... (و در آخر سخن درباره معنای آیه گوید) مراد از انفسنا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و علی، و از ابناءنا حسن و حسین، و از نساءنا فاطمه - علیهم السلام - می‏باشد.(تفسیر درالمنثور ۲ / ۳۸.)

- حاکم نیشابوری به سندش از انس‏بن مالک که گفت: “من خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‏کردم، جوجه‏ای بریان برای حضرتش آوردند، گفت: “خداوندا! محبوبترین آفریدگانت را در نظر خودت برسان که با من از این پرنده بخورد”. من گفتم: خداوندا! او را مردی از انصار قرار ده. علی آمد، گفتم: رسول خدا سرگرم کاری است. بار دوم آمد باز گفتم: رسول خدا سرگرم کاری است. بار سوم آمد، رسول خدا فرمود: در را بگشا. علی داخل شد: پیامبر فرمود: چه چیز تو را از آمدن نزد من باز داشت؟ گفت: این سومین بار است که آمدم، انس مرا باز می‏گرداند به پندار آنکه شما سرگرم کاری هستید. پیامبر به من گفت: چرا چنین کردی؟ گفتم: ای رسول خدا، دعای شما را شنیدم دوست داشتم که آن کس یکی از مردان قوم من باشد. فرمود: (تقصیر با تو نیست زیرا) مرد قوم خود را دوست می‏دارد”. این حدیث بنا بر شرط بخاری و مسلم حدیث صحیحی است ولی آنها نیاورده‏اند.(المستدرک ۳ / ۱۳۰.)

- حدیث طیر از احادیث معتبر و صحیحی است که امامان و حافظان حدیث بر صحت متن و سند آن اجماع دارند، و به طرق گوناگون و سندهای متعدد به طور متواتر نقل گردیده‏است. از جمله حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک ۳/۱۳۱ گوید: “این حدیث را از انس گروهی از یاران وی که بیش از سی تن هستند روایت کرده‏اند”. و حافظ ذهبی در “تلخیص” خود که در ذیل مستدرک آمده نیز همین را گوید: و ابن‏مغازلی شافعی از بیست و چهار طریق در کتاب مناقب خود آورده‏است. و حافظ گنجی شافعی (مقتول در سال ۶۵۸) در کفایةالطالب ص ۱۵۲ گوید: “حدیث انس را حاکم نیشابوری از هشتاد وشش مرد که همه از انس روایت کرده‏اند آورده‏است”. آن‏گاه اسامی آنها را به ترتیب حروف الفبا ذکر نموده‏است. و نیز ابن‏عساکر از بیست طریق (تاریخ دمشق ۲ / ۱۰۵.) و نیز این حدیث در ذیل “احقاق‏الحق” به تفصیل آمده‏است.(ذیل احقاق الحق ۵ / ۳۱۸ - ۳۶۸.)

- محدث بزرگ حاکم نیشابوری گوید: اخبار متواتری وارد شده که فاطمه بنت اسد امیرمؤمنان علی‏بن ابی‏طالب -کَرَّمَ‏اللَّهُ وَجْهَه- را در داخل کعبه بزاد.(المستدرک ۳ / ۴۸۳.) 
 سایت فطرت