۱۰ دلیل محکم


۱۰ دلیل محکم و قطعی جهت اثبات خلافت ابوبکر

۱- گرد بودن کره ی زمین

۲- قانون سوم نیوتن

۳- بیشتر بودن سرعت نور از سرعت صدا

۴- اصل برایت (اصل بر برایت است مگر آن که خلافش ثابت شود)

۵- شهادت قبیله ی اسلم

۶- همین جوری

۷- اصرار اهل سنت

۸- محترم بودن موضوع کودتا

۹- شهادت دو نفر عادل

۱۰- به دلیل نیازی نیست