10 دلیل محکم


10 دلیل محکم و قطعی جهت اثبات خلافت ابوبکر

1- گرد بودن کره ی زمین

2- قانون سوم نیوتن

3- بیشتر بودن سرعت نور از سرعت صدا

4- اصل برایت (اصل بر برایت است مگر آن که خلافش ثابت شود)

5- شهادت قبیله ی اسلم

6- همین جوری

7- اصرار اهل سنت

8- محترم بودن موضوع کودتا

9- شهادت دو نفر عادل

10- به دلیل نیازی نیست