در کجای قرآن آمده که تو حق داری، تعدی کنی؟
می‎گویند اگر راست می‎گویی، اسم علی در کجای قرآن آمده است؟ و در کجا آمده است که جانشین بلافصل رسول خداست؟
در جوابشان به آنها می‎گویم،  اگر شماها راست می‎گویید در کجای قرآن نام صحابه آمده است و در کجای قرآن آمده هرکس به صحابه بگوید بالای چشمتان ابروست، باید سر از تن گوینده جدا کرد؟ و در کجای قرآن آمده اگر دو گروه با هم به تخاصم و جنگ و قتال پرداختند (مثل جنگ جمل) هردو درستکارند و هردو بهشتی و هردو ستاره آسمان؟! در کجای قرآن آمده که صحابی رسول خدا اجازه دارد مردی را بکشد (همانند مالک بن نویره) و همسر او را غصب کند؟تحریریه سایت فطرت