یک سوال تستی

دلیل صرف نظر کردن امیر مومنان علیه السلام از جنگ در مواجهه با غصب خلافت چه بود.؟ 
 

الف) ایجاد دمکراسی از نوع اسلامی و اثبات مردمی بودن دین اسلام
 

ب) رفاقت با خلفا و تاکید بر اینکه تفاوتی نمیکند چه کسی خلیفه باشد.
 

ü ج) دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله مبنی بر عدم مقابله، به شرط عدم یاری مردم
 

د) بی رغبتی به دنیا و حکومت دنیوی و پرداختن به امور معنوی خود و مردم

 

بیشتر بدانیم(۱)بیشتر بدانیم(۲) بیشتر بدانیم(۳) بیشتر بدانیم(۴)

 فطرت