یک سوال تستی

دلیل صرف نظر کردن امیر مومنان علیه السلام از جنگ در مواجهه با غصب خلافت چه بود.؟

الف) ایجاد دمکراسی از نوع اسلامی و اثبات مردمی بودن دین اسلام

ب) رفاقت با خلفا و تاکید بر اینکه تفاوتی نمیکند چه کسی خلیفه باشد.

ü ج) دستور رسول اکرم صلی الله علیه و آله مبنی بر عدم مقابله، به شرط عدم یاری مردم

د) بی رغبتی به دنیا و حکومت دنیوی و پرداختن به امور معنوی خود و مردم

بیشتر بدانیم(1)بیشتر بدانیم(2) بیشتر بدانیم(3) بیشتر بدانیم(4)فطرت