کاسه داغ تر از آش

- چرا جوابش را ندادی؟
- ترسیدم 
- از چه؟
- از مستمعین
- از مستمعین؟
- طوری به سخنرانی اش آب و تاب می‌داد و بر چسب توحید می‌زد که همگان را مسخ کرده بود اگر مخالف حرف می‌زدم به باد کتک گرفته می‌شدم!
-اگر کتک می‌خوردی بهتر از سکوت در مقابل نسبت دادن شرک به پیامبر بود!
-شرک.... پیامبر؟!
-بله مگر نه این که چندی پیش باهم در صحیح بخاری خواندیم که از عبد الله بن عمر درباره استلام حجرالاسود سوال شد و او در پاسخ گفت:
"پیامبر را مشاهده کردم که حجره الاسود را استلام می‌نمود ومی بوسید"(۱)
گفت: اگر استلام و بوسیدن سنگ و... شرک بود که نعوذ بالله پیامبر هم...

۱-سوالات ما به نقل از صحیح بخاری، ج ۲، کتاب الحج،باب تقبیل الحجر، ص ۱۵۲-۱۵۱،ط مصر