کاسه داغ تر از آش

- چرا جوابش را ندادی؟
- ترسیدم
- از چه؟
- از مستمعین
- از مستمعین؟
- طوری به سخنرانی اش آب و تاب می داد و بر چسب توحید می زد که همگان را مسخ کرده بود اگر مخالف حرف می زدم به باد کتک گرفته می شدم!
-اگر کتک می خوردی بهتر از سکوت در مقابل نسبت دادن شرک به پیامبر بود!
-شرک.... پیامبر؟!
-بله مگر نه این که چندی پیش باهم در صحیح بخاری خواندیم که از عبد الله بن عمر درباره استلام حجرالاسود سوال شد و او در پاسخ گفت:
"پیامبر را مشاهده کردم که حجره الاسود را استلام می نمود ومی بوسید"(1)
گفت: اگر استلام و بوسیدن سنگ و... شرک بود که نعوذ بالله پیامبر هم...

1-سوالات ما به نقل از صحیح بخاری، ج 2، کتاب الحج،باب تقبیل الحجر، ص 152-151،ط مصر