محمّد حِمْیری گوید:

وِلایَته هِی الْإیمان حَقّاً/فَذَرنی مِنْ أباطیلِ الْکلامِ
“دوستی و پیروی او ایمان راستین است؛ پس دیگر سخنان باطل را به رخ من مکش”.

 

/سایت فطرت