مگر مسلمانان نبودند که به ایران حمله کردند؟ پس چرا مردم ایران اینقدر به علی بن ابیطالب عشق می‌ورزند؟

پاسخ:

آن کسی که حمله کرد، علی نبود. علی از حمله کننندگان زخم خورده بود. سالها پیش از آن، قبل از آنکه به ایرانیان تاخته شود، به علی تاخته بودند؛ او را خانه نشین کرده بودند تا بتوانند به ایران بتازند.

دوم آنکه: آن کسی که پس از قدرت به ایرانی ها محبت کرد، و آنان را تکریم کرد، علی بود... علی.

اما دلیل عشق ایرانیان به او فقط اینها نیست. این عشقی است که از قلبها جوشیده است و تمامی ندارد.تحریریه سایت فطرت