خانه‌های مدینه درب داشت (۱)

تازگی‌ها می‌گویند خانه‌های مدینه درب نداشته است و بلافاصله نتیجه می‌گیرند: خانه‌ی امیرمؤمنان علیه السلام دربی نداشته تا بخواهند آن را بسوزانند!

نمونه‌ی زیر مشتی از خروارها پاسخی است که به این سخن نادرست داده می‌شود:

مستنداتی درباره درب داشتن خانه های مدینه

۱. «ابو فدیک» می گوید: از «محمدبن هلال» درباره مختصات اتاق و حجره عایشه پرسیدم. در ضمن پاسخ گفت: «درب آن به سوی شام بود».

گفتم: «آن درب یک مصراع داشت یا دو مصراع» گفت: «یک مصراع» پرسیدم: «از چه جنسی بود» پاسخ داد: «یا از چوب عرعر بود یا از درخت ساج». (وفاء الوفاء ــ ج۲ ص۴۵۹ و ۴۵۶ و ۵۴۲(

توضیح: مصراع همان است که در فارسی از آن با عنوان"لنگه"یا"لت"یاد می‌شود.