حجیت خواب
برخی دینشان به یک خواب بند است
بعضی‎ها هم هستند که تمام دینشان در خواب دیدن خلاصه می‎شود. 
مدام خواب می‎بینند و برای چهارتا مثل خودشان تعریف می‎کنند 
و از اینکه لایق چنین خوابی هستند به خودشان افتخار می‎کنند و در پوست خود نمیگنجند. 
از آن بدتر، اینکه هرکسی باید مفتخر باشد که خواب آن‎ها را می‎شنوند و بر سرش منت نیز می‎گذارند!
از آن بدتر اگر کسی به خواب آن‎ها اعتماد نکند، در زمره بی‎دینان قرار می‎گیرد و تا آستانه کفر و شرک، متهم می‎شود.
از آن بدتر که این خواب دیدن‎ها و غرق در آن‎ها شدن‎ها و بر خود بالیدن‎ها، آن‎ها را در آستانه «خود پیغمبر پنداری» می‎کشاند.تحریریه سایت فطرت