برخی از ویژگیهای حضرت علی علیه السلام در قسمتی از بیانات طبرانی

- اُمّ‏سلمه گوید: از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‏فرمود: علی با قرآن است و قرآن با علی است، از هم جدا نمی‏شوند تا در حوض (کوثر) بر من وارد شوند.(طبرانی در معجم صغیر و اوسط.) 
- امّ‏سلمه همیشه می‏گفت: علی بر حق است، هرکه از او پیروی کند از حق پیروی نموده، و هرکه او را رها کند حق را رها کرده است، این پیمانی است که پیش از این روز گرفته شده است.(مجمع الزواید ۹ / ۱۳۴ به نقل از طبرانی.)
- و علّامه جلال‏الدین سیوطی در تفسیر الدرّ المنثور (۵ / ۱۹۸) بیست روایت از طرق گوناگون آورده‏است که مراد از اهل بیت همان پنج نفرند - علیهم السلام -. وی گوید: طبرانی از امّ‏سلمه -رضی اللَّه عنها- روایت کرده‏است که: رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به فاطمه -رضی اللَّه عنها- فرمود: شوهر و دو فرزندت را نزد من آر. فاطمه آنان را آورد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عبایی فَدَکی را بر آنان افکند و دست خود را بر آنان گذارد و گفت: “خداوندا! اینان اهل محمّدند -و در لفظ دیگری: آل محمّدند- پس صلوات و برکات خود را بر آل محمّد قرار ده چنانکه بر آل ابراهیم قرار دادی، که تو ستوده و باعظمتی.” من عبا را کنار زدم تا با آنان زیر عبا روم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را از دست من کشید و فرمود: تو به راه خیر هستی. این حدیث را نیز احمد حنبل در مسند خود (۶ / ۳۲۳) آورده‏است.
و حافظ کبیر ابوالقاسم حسکانی حنفی نیشابوری که از دانشمندان قرن پنجم است در کتاب خود شواهدالتنزیل لقواعدالتفضیل (۲ / ۱۰ - ۹۲) از بیش از دویست طریق آورده‏است که این آیه درباره این پنج نفر - علیهم السلام - نازل شده‏است. و در “کنزالعمّال” از طبرانی از علی علیه السلام آورده که فرمود: “من با همین دو دست کوتاه خود کافران و منافقان را از حوض رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دور می‏سازم”.



سایت فطرت