به مقادیر زیادی انسان نجیب، نیاز داریم. انسانهایی که پای حرفشان بنشینیم و صداقت گویی هایشان را بشنویم.

سخنران زیاد است اما سخنی برای گفتن ندارند. مدعی زیاد است اما دلیلی برای ادعای خود ندارد. سخنور کم نیست اما اینکه روح سخن را در رفتارش ببینیم، بسیار کم است

به مقادیر زیادی مقداد و ابوذر نیاز داریم. به تعداد زیادی مالک اشتر نیاز داریم... به سلمان فارسی به هشام بن حکم...

گویا در دوران غیبت، باید به غیبت مقدادها و ابوذرها هم عادت کنیم.

افسوس از این دوران! افسوس از این غیبت...تحریریه سایت فطرت