انتشار کتاب «حاکمان شیعه در بستر تاریخ»

کتاب «حاکمان شیعه در بستر تاریخ» به همت جمعی از نویسندگان آماده انتشار شد. این کتاب، در هفت بخش و با موضوعات قیام‌های تاریخی و سلسله‌های موجود در طول تاریخ آماده نشر شده است. موضوعات اصلی این کتاب در مورد مختار ثقفی، علویان طبرستان (رسمیت یافتن و افول علویان)، حمدانیان، آل بویه، حمیان فرهنگی تشیع (خدمات فرهنگی آل بویه)، سقوط و رویس سربداران، صفویان (نماد اقتدار ایران) تیپوسلطان (تاریخ تشیع در هند) است. این کتاب با همکاری پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و توسط انتشارات نورالسجاد به چاپ می‌رسد.سایت اخبارشیعیان