سه حقيقت بسيار مهم اخلاقي

سه خصلت اخلاقي انفاق، خوشرويي و انصاف در برگيرنده صفات خوب انساني هستند كه انسان با رعايت كردن آنها مرحله اي از انسانيت و تكامل را طي مي كند.

امام صادق(ع) مردم را به سه خصلت بسيار مهم اخلاقي توجه مي دهند كه اگر اين سه خصلت به وسيله همه مردم به كار گرفته شود مشكل تهيدستان حل مي شود، و همه تلخي ها روحي و باطني و نزاع هاي خانمانسوز و برخوردهاي نامناسب خاتمه مي يابد و هر كسي به هر حقي كه دارد مي رسد، و خيمه حيات از شيريني و آرامش و امنيت و كرامت پر مي شود آن همه خصلت به اندازه اي با ارزش و سودمند است كه امام صادق(ع) مي فرمايند: هر كسي يكي از اين سه خصلت را به محضر حق بياورد حضرت حق بهشت را بر او واجب مي كند آن سه خصلت عبارت است از:

انفاق

قرآن مجيد و روايات از انسان به صورت مكرر خواسته كه بخشي از مال خود را براي حل مشكل تهيدستان و كارهاي خير و امور عام المنفعه هزينه كنند. راستي انفاق چه خصلت باارزشي است هر كس به اندازه شأن مادي خود حتي اگر به مقدار ناچيزي باشد بايد در راه حق انفاق كند و حضرت محبوب آنان را نيز جزء انفاق كنندگان ثبت كند و در قيامت به پاداش عظيم و اجر كريم و ثواب بي نهايت برساند.

همان طور كه در قرآن سوره حديد آيه 7 خداوند مي فرمايد: به خدا و پيامبرش ايمان بياوريد و از مال و ثروتي كه شما را در تصرف و هزينه كردنش جانشين خود قرار داده ام انفاق كنيد و كساني از شما كه ايمان آورده اند و انفاق كرده اند داراي پاداش بزرگ هستند.

امام صادق(ع) مي فرمايند: از مال خود در راه خدا هزينه كن و يقين داشته باش كه آنچه را هزينه كرده اي جايگزين دارد.

اين نكته بسيار مهم را نيز نبايد از ياد برد كه عمل به آيات انفاق و روايات مربوط به آن در صورتي براي انسان ميسر است كه از بيماري خطرناك بخل سالم باشد؟ زيرا اين خصلت نكوهيده و خطرناك براي باطن انسان همچون ترمز شديدي است كه نمي گذارد انسان يك قدم به سوي عمل به آيات خدا و فرهنگ اهل بيت بردارد و در نتيجه به خاطر تعطيل آيات خدا و فرمان هاي اهل بيت در زندگي اش دچار عذاب قيامت خواهد شد.

خوش رويي

از خصلت هاي بسيار زيبا كه غم و اندوه را از دل ديگران مي زدايد نشان دادن خوشرويي است، كاري كه براي انسان هيچ هزينه اي ندارد.

چقدر شايسته است انسان هنگامي كه مي خواهد با زن و فرزند اقوام و خويشان و همه ي مردم برخورد كند همه غم و اندوهش را در پس پرده باطن پنهان نمايد و همه نشاط و سرسبزي و خرمي اش را در چهره ظاهر كند و با خوشرويي كامل با همگان ديدار كند.

اميرالمومنين وقتي خصلت هاي مومن را مي شمارد و مي فرمايد: مومن شادي و خرمي اش در چهره اش نمايان و غم و اندوهش در دلش پنهان است. و مي‌فرمايند: خوشرويي ريسمان محبت و عشق است خوشرويي دليل بر بزرگواري نفس انسان است و خوشرويي آتش كينه ها را به خاموشي و فراموشي مي سپارد و باعث احسان و نيكي به اطرافيان مي شود.

انصاف

يكي ديگر از خصلت هاي بسيار زيبا انصاف دادن به مردم است و از نظر لغت به معناي عدالت ورزي و اجراي قسط و اقرار به حقوق مردم و اداي آنهاست و اينكه هر چيزي را كه براي خود مي خواهم براي ديگران هم بخواهم و هر زيان و ضرري را كه براي خودم نمي‌پسندم براي ديگران هم نپسندم.

رسول خدا(ص) مي فرمايد: كسي كه با مال خود به تهيدست كمك كند و از سوي خود به همه مردم انصاف دهد مومن حقيقي است.

امام صادق(ع) به حذاء كه از اصحابش بود فرمود: آيا تو را به قوي ترين اموري كه خدا بر مردم واجب نموده خبر دهم؟ انصاف دهي به همه مردم از سوي خودشان، و كمك دادن به برادران ديني با مالشان و ياد خدا در همه حال، پس اگر طاعتي به آنان روي آورد به آن عمل كنند و اگر گناهي به آنان عرضه شد آن را ترك كنند.

و اين سه خصلت مهم اخلاقي در برگيرنده صفات خوب انساني هستند كه انسان با رعايت كردن اين خصلت ها مرحله اي از انسانيت و تكامل را طي مي كند.

مذهب نيوز