برخي از ويژگيهاي حضرت علي عليه السلام در گوشه اي از بيانات جرج جرداق مسيحي

- نويسنده مسيحي عرب جرج جرداق: در نظر من، فرزند ابوطالب نخستين مرد عرب بود كه با روح كلي يار و همنشين بود؛ علي شهيد عظمت خود شد؛ او در حالي جان سپرد كه نماز را در ميان دو لب داشت، او با دلي سرشار از عشق خدا درگذشت. هرگز تازيان قدر و مقام راستين وي را نشناختند تا آنكه از همسايگان پارسي آنان مردمي برخاستند كه ميان گوهر و سنگريزه فرق مي‏نهادند.
(صوت العدالة الانسانية 5 / 1222.)

- جرج جرداق گويد: علي‏بن ابي‏طالب مسلمان زاده شد، زيرا تولد و بالندگي او از معدن رسول خدا بود و آفرينش و فطرتش از ذات آن حضرت سرچشمه مي‏گرفت؛ وانگهي موقعيتي كه علي در آن شرايط آنچه را كه از روح و حقيقت اسلام در سرشت او نهفته‏بود اظهار نمود نظير موقعيت ديگران نبود و به موجبات زندگي مربوط نبود، زيرا اسلام علي عميق‏تر از آن بود كه به ضرورتهاي ارتباط با موقعيتها وابسته باشد، زيرا اسلام از روح او سرچشمه مي‏گرفت همان‏گونه كه اشيا از معادن خود و آبها از سرچشمه‏هاي خود جريان مي‏يابند.
(الامام علي صوت العدالة الانسانية 1 / 63.)

- جرج جرداق گويد: پس از ضربت خوردن علي عليه السلام طوفان هيجان و شورش از در و ديوار عالم مي‏وزيد و همه خواهان انتقام بودند مگر چهره گشاده پسر ابي‏طالب كه آثاري از انتقام در آن ديده‏نمي‏شد و اشاره به حبس هم نداشت، زيرا همه عيادت‏كنندگان در خانه امام ايستاده و دردمند و گريه‏كنان از خدا مي‏خواستند كه به اميرمؤمنان رحم آورد و او را شفا بخشد تا درد مردم آرام گيرد، و همگي بر ابن‏ملجم يورش برده و او را دستگير كرده‏بودند، اما هنگامي كه او را خدمت امام آوردند، امام فرمود: غذاي خوب به او دهيد و بستر نرم برايش بگستريد.
(الامام علي صوت العدالة الانسانية 4 / 1004.)

-جرج جرداق گويد: آنان كه گفته‏اند: علي با سياست آشنا نبود مي‏خواهند علي معاويه پسر ابي‏سفيان باشد ولي علي جز اين نمي‏خواهد كه پسر ابوطالب باشد.
(شرح نهج‏البلاغة، مغنيه 1 / 258.)
و نيز گويد: كسي كه در سياست معاويه عميق شود او را هول و هراس برمي‏دارد از اين همه نيروهاي اهريمني و حيله‏گري كه روش او در گرفتن مردم از آنها تركيب‏يافته بود... روش او عيناً خالص و بي‏كم و كاست روش مجرمانه مكياولي و قتل و غارت و ايجاد رعب و وحشت بود.
(صوت‏العدالةالانسانية 4 / 779.)

و گويد: اين از گفته‏هاي معاويه است كه: هر كه را همفكر خود نديدي بكش، و هر كه سر به زير طاعت ما ندارد مالش را تاراج كن.
(صوت‏العدالةالانسانية 4 / 775.)
و گويد: پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم راست گفت كه فرمود: هنگامي كه فرزندان ابوالعاص به سي تن رسند مال خدا را در ميان خود بگردانند و بندگان خدا را به بردگي گيرند.
(صوت‏العدالةالانسانية 4 / 766.)
و گويد: آري معاويه هيچ بهره‏اي از اسلام نداشت و خود (در عمل) گواه اين بود، زيرا وي لباس ديبا مي‏پوشيد و از جامهاي طلا و نقره مي‏نوشيد تا آنجا كه ابودرداء به او اعتراض نموده گفت: من از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم شنيدم كه “هركه از ظروف طلا و نقره بنوشد آتش دوزخ در شكمش صدا مي‏كند...” معاويه بي‏باكانه گفت: ولي من اشكالي در اين كار نمي‏بينم.
(صوت‏العدالةالانسانية 4 / 766.)

سايت فطرت