كليني از نام‌آورترين شخصيت‌هاي عصر خود بود چرا كه به دليل محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي اجتماعي آخرين نايبان خاص امام زمان (عج) مسووليت فرهنگي و علمي تشيع بر دوش او قرار داشت. مهم‌ترين و مشهورترين اثر او كتاب «الكافي» است. اين كتاب را مهم‌ترين تأليف شيعي دانسته‌اند. از ديگر آثارش به «كتاب الرجال» «كتاب الرد علي القرامطة» «رسايل الايمة» «تعبير الرؤيا» و مجموعه شعري در فضايل و مناقب اهل بيت (ع) اشاره كرده‌اند.

به مناسبت روز بزرگداشت او ضمن ارايه گزيده تصحيح ترجمه و شرح آثار كليني فهرستي به ترتيب تاريخ نيز از كتاب‌هاي نگارش يافته توسط زندگينامه‌نويساني كه به بررسي زندگي و آثارش در ايران پرداخته‌اند معرفي شده است. منبع بهره‌گيري از اين اطلاعات سايت كتابخانه ملي ايران و منابعي ديگر بوده است.

الكافي و شروح و ترجمه‌هايش
«الكافي» يكي از معتبرترين كتب حديث و نخستين كتاب از «كتب اربعه» در شيعه است كه به همت شيخ كليني در مدت 20 سال گردآوري و تأليف شده است. در اين كتاب كه مشتمل بر سه بخش اصول (روايات اعتقادي) فروع (روايات فقهي) و روضه (احاديث متفرقه) است بيش از 16 هزار حديث گرد هم آمده است. از ميان آثار شيخ كليني «اصول كافي» اثري است كه تاكنون علاوه بر ترجمه‌ها و چاپ‌هاي متعدد آثاري نيز بر شرح و تفسير آن نگاشته شده است. برخي از اين كتاب‌ها كه تصحيح ترجمه يا شرح الكافي را در بر مي‌گيرند عبارت‌اند:

• الكافي ثقة‌الاسلام ابي‌جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي مع تعليقات نافعة مأخوذة من عدة شروح تصحيح مقابله و تعليق علي‌اكبر الغفاري تهران: دارالكتب الاسلاميه 8 جلد چاپ اول 1350 4000 ريال.
• اصول كافي ثقة‌الاسلام ابي‌جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكليني الرازي ترجمه و شرح سيد جواد مصطفوي و سيد هاشم رسولي محلاتي تهران: انتشارات علميه اسلاميه 4 جلد چاپ اول 1356 1200 ريال.
• درخ‍ش‍ان‌ پ‍رت‍وي‌ از اص‍ول‌ ك‍اف‍ي‌ م‍ح‍م‍د ال‍ح‍س‍ي‍ن‍ي‌ال‍ه‍م‍دان‍ي‌‌ال‍ن‍ج‍ف‍ي‌ بي جا 6 جلدي چاپ اول 1368.
• ش‍رح‌ اص‍ول‌ ال‍ك‍اف‍ي‌ (كليني) ل‍م‍ؤل‍ف‍ه‌ ص‍درال‍دي‍ن‌ م‍ح‍م‍داب‍راه‍ي‍م‌ ش‍ي‍رازي‌: م‍ع‌ ال‍ت‍ع‍ل‍ي‍ق‍ات‌ ل‍ل‍م‍ول‍ي‌ ع‍ل‍ي‌ ال‍ن‍وري‌ ع‍ن‍ي‌ بت‍ص‍ح‍ي‍ح‍ه‌ م‍ح‍م‍د خ‍واج‍وي‌ تهران: م‍ؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ح‍ق‍ي‍ق‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ چاپ اول 1370 2400 ريال.
• پانصد و يك درس مقدس: معرف ابواب و عناوين اصول كافي كليني صادق مير شاه ولد مشهد: رستگار 638 صفحه چاپ دوم 1373 ‌7500 ريال.
• اص‍ول‌ ك‍اف‍ي‌ ت‍أل‍ي‍ف‌ م‍رح‍وم‌ ث‍ق‍ةالاس‍لام‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ي‌ (ره‌) ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ف‍ارس‍ي‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ك‍م‍ره‌اي‌ تهران: دفتر مطالعات تاريخ و معارف 6 جلدي چاپ اول 1379.
• سي‍ري‌ در اص‍ول‌ ك‍اف‍ي‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ خ‍داش‍ن‍اس‍ي‌ ره‍ب‍ري‌ و ام‍ام‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ن‍ام‍ه‌ اه‍ل‌ ب‍ي‍ت‌ اب‍راه‍ي‍م‌ ب‍اب‍اي‍ي‌ آم‍ل‍ي‌ قم: پيام دبير صفحه 119 چاپ اول 1381 5500 ريال.
• ال‍ح‍اش‍ي‍ه‌ ع‍ل‍ي‌ اص‍ول‌ ال‍ك‍اف‍ي‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ي‍ن‌ ال‍دراي‍ت‍ي قم: دارالحديث للطباعة و النشر 672 صفحه چاپ اول 1382.
• برگ‍زي‍ده‌ ك‍ت‍اب‌ ش‍ري‍ف‌ اص‍ول‌ ك‍اف‍ي‌ م‍رح‍وم‌ ش‍ي‍خ‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ي‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ك‍ردس‍ت‍ان‍ي‌ تهران: پيام آزادي 238 صفحه چاپ اول 1383.
• گل‍ش‍ت‌ ن‍ور: ۴۰۰ ح‍دي‍ث‌ از روض‍ه‌ ك‍اف‍ي‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ي‌ رح‍م‍ه‌ ال‍ل‍ه‌: ن‍ك‍ات‍ي‌ از وظاي‍ف‌ دي‍ن‍داري‌ و آداب‌ زن‍دگ‍ي‌ ص‍ال‍ح‍ي‍ن‌ ص‍ادق‌ ميرشاه ولد ترجمه هاشم رسولي محلاتي قم: دارالنشر الاسلام 448 صفحه چاپ اول 1384.
• كافي‌پژوهي: گزارش پايان‌نامه‌هاي مرتبط با كليني و الكافي سيد‌ محمد‌علي ايازي قم: موسسه علمي ـ فرهنگي دارالحديث سازمان چاپ و نشر: سازمان اوقاف و امور خيريه 712 صفحه چاپ اول 1387 86000 ريال.
• دفاع از كافي: نقد و بررسي مهمترين شبهه‌ ها درباره كتاب كافي و شيخ كليني ثامر‌ هاشم عميدي ترجمه محمدحسين روحاني قم: مؤسسه دايرةالمعارف فقه اسلامي‏ دو جلدي چاپ اول 1388.
• م‍رآة العقول ف‍ي‌ش‍رح‌ اخ‍ب‍ار آل‌ال‍رس‍ول‌ (شرح اصول كافي كليني) م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر‌ ال‍م‍ج‍لس‍ي‌ اخ‍راج‌ و م‍ق‍اب‍ل‍ة و ت‍ص‍ح‍ي‍ح‌ ه‍اش‍م‌‌ ال‍رس‍ول‍ي‌ ته‍ران‌: دار‌الكتب‌الاسلاميه 26 جلدي چاپ سوم 1389.
• اصول كافي تاليف ثقةالاسلام كليني تحقيق ترجمه و توضيح حسين استاد‌ولي تهران: انتشارات دارالثقلين 5 جلد چاپ سوم 1392 110000 ريال.

كليني‌شناسي
بررسي ابعاد مختلف زندگي شيخ كليني به عنوان محدث و فقيه بزرگ شيعه يكي از زمينه‌هاي نگارش محققان و نويسندگان حوزه فقه و حديث بوده است آثاري كه ضمن ارايه شرح زندگي اين محدث گاه به مقايسه ابعاد شخصيتي و روشي او با ساير عالمان در اعصار مختلف پرداخته‌اند. برخي از مهمترين اين آثار به شرح زيرند:

• سلسله مراجع تقليد شيعه از كليني تا بروجردي جلال زرين تهران: چاپخانه تهران 63 صفحه چاپ اول 1340.
• ديدار با ابرار: شيخ كليني آفتاب حديث حسن ابراهيم زاده تهران: سازمان تبليغات اسلامي مركز چاپ و نشر 79 صفحه چاپ اول 1372 600 ريال.
• الك‍ل‍ي‍ن‍ي‌ و ال‍ك‍اف‍ي‌ ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ن‌ ال‍غ‍ف‍ار ق‍م‌: ج‍م‍اع‍ه‌ ال‍م‍درس‍ي‍ن‌ ف‍ي‌ ال‍ح‍وزة ال‍ع‍ل‍م‍ي‍ة ب‍ق‍م‌ م‍وس‍س‍ة ال‍ن‍ش‍ر الاس‍لام‍ي‌ 589 صفحه چاپ اول 1374 11000 ريال.
• شيخ كليني اصغر فكور زيرنظر شوراي كارشناسي دفتر انتشارات كمك آموزشي تهران: مدرسه 86 صفحه چاپ اول 1386.
• مجموعه مقالات فارسي كنگره بين‌المللي ثقةالاسلام كليني حسين پورشريف قم: موسسه علمي فرهنگي دارالحديث سازمان چاپ و نشر: سازمان اوقاف و امور خيريه اداره كل اوقاف و امور خيريه استان قم 5 جلدي چاپ اول 1387 64000 ريال.
• كليني‌‌نامه: كتابشناسي و نسخه‌شناسي كتاب‌ الكافي اثر فقيه و محدث نامدار شيعي علامه ابوجعفر محمد بن‌ يعقوب كليني رازي محمود مرعشي حسين متقي قم: كتابخانه بزرگ حضرت آيت‌الله‌العظمي مرعشي نجفي گنجينه جهاني مخطوطات اسلامي 560 صفحه چاپ اول 1387.
• كتاب‌شناسي كليني و كتاب الكافي محمد قنبري قم: موسسه علمي فرهنگي دارالحديث سازمان چاپ و نشر سازمان اوقاف و امور خيريه‏‫ 222 صفحه چاپ اول 1387 27000 ريال.
• شناخت‌نامه كليني و الكافي محمد قنبري قم: موسسه علمي فرهنگي دارالحديث سازمان چاپ و نشر: سازمان اوقاف و امور خيريه اداره كل اوقاف و امور خيريه استان قم 5 جلدي چاپ اول 1387.
• كليني‏‫: مروري بر زندگي و آثار شيخ كليني منصور پهلوان تهران: همشهري 112 صفحه چاپ اول 1388 33000 ريال.
• گفتگوها و گفتارها درباره كليني و الكافي بازنويس و ويراستار فارسي حسين پورشريف و ديگران ويراستار عربي محمد پورصباغ قم: مؤسسه علمي فرهنگي دارالحديث 422 صفحه چاپ اول 1389 50000 ريال.
• ش‍ي‍خ‌ ك‍ل‍ي‍ن‍ي‌: آف‍ت‍اب‌ ح‍دي‍ث‌ ح‍س‍ن‌ اب‍راه‍ي‍م‌زاده‌ ته‍ران‌‏‫: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ي‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ي‌ ش‍رك‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ي‍ن‌ال‍م‍ل‍ل 79 صفحه چاپ سوم 1392.
• حديث مرو در ميراث علمي ثقةالاسلام محمد بن يعقوب كليني قدس‌ سره تنظيم علي لباف به سفارش مركزعاشوراپژوهي تهران: انتشارات منير 54 صفحه چاپ اول 1392 40000 ريال.
• سيرت كليني حسين‌ علي محفوظ ترجمه عليرضا ميرزامحمد تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي 105 صفحه چاپ اول 1392.خبرگزاري كتاب ايران