برادرم معاويه!

بررسي اجمالي برخي نقاط بارز تاريخي در تعامل خليفه ي دوم با معاويه:
مورد يكم:
عمر، معاويه را ساليان درازي در پست و منصب امارات شام باقي نگاه داشت، بدون اين كه حسابرسي هايي را كه نسبت به ساير كارگزارانش اعمال مي كرد، درباره معاويه اعمال نمايد. (التراتيب الإداريه،ج1،ص 269).

مورد دوم:
عمر ساير كار گزاران خود را بيش از دو سال در منصب امارات،
باقي نمي گذاشت ؛ (التراتيب الإداريه،ج1،ص 269) در حالي كه معاويه را تا پايان
حيات خود، در منصبش باقي نهاد.

مورد سوم:
آن گاه كه معاويه از عمر خواست كه اومري صادر كن تا بر اساس آن عمل كنم عمر گفت: نه تو را به انجام كاري فرمان مي دهم و نه از چيزي باز مي دارم.(العقد الفريدج1 ص14)

مورد چهارم:
عمر به اعمال خلاف شرع معاويه با ديده ي اغماض مي نگريست.(مسند احمد ج5 ص347)

مورد پنجم:
روزي معاويه نزد عمر مورد مذّمت و سرزنش قرار گرفت. عمر گفت: جوان مرد قريش را نزد ما ملامت مكنيد! جوان مردي كه در حال خشم، خندان است.(الإستيعاب (درحاشيه الإصابه)، ج3، ص397.)

مورد ششم:
عمر هرگاه وارد شام مي شد به معاويه مي نگريست و خطاب به او مي گفت: اين، كسراي عرب است.(اسدالغابه ج5 ص386)

بيشتر بدانيم