شك خليفه در پيامبري پيامبر صلي الله عليه و آله

حديبيه در اصل نام چاه يا درختي بوده كه در نزديكي مكه واقع شده است و در آنجا ميان رسول خدا (صلي الله عليه و آله) و كفار قريش صلح نامه اي واقع گرديد.
خلاصه ي داستان چنين است كه پيامبر (صلي الله عليه و آله) در اول ذيقعده سال ششم با يكهزار وچهارصد نفر كه دويست نفر آنها سواره بودند جهت انجام عمره به سوي مكه حركت نموند.

هنگامي كه به حديبيه رسيدند كفار قريش با تجهيزات جنگي در برابر حضرتش قرار گرفتند و از ورود ايشان به مكه ممانعت نمودند.
در آنجا سخنان بسياري رد و بدل شد و در نتيجه دشمن با احساس خطر پيشنهاد صلح كرد پيامبر (صلي الله عليه و آله) نيز پذيرفت و مقرر گرديد كه مسلمانان امسال وارد مكه نشوند و در مقابل در سال بعد به مكه آمده، سه روز خانه خدا در اختيار او و مسلمانان باشد.
بعضي مسلمانان اظهار نارضايتي نمودند و بيش از همه عمربن الخطاب خشمگين گشت. و در همان جا بود كه در رسالت حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) اظهار شك و ترديد نمود.1
از وي در جريان اين صلح نامه چنين نقل شده است:
"من هيچ كجا چون حديبيه به نبوت محمد [صلي الله عليه وآله]‌شك نكردم"! و بعد ها اين را تعريف كرد كه"اگر ما صد نفر به مانند رأي من مي بوديم هرگز در اسلام داخل نمي شديم."2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1-مناقب ابن مغازلي-سيره حلبي ج 3ص19-تفسيرالدرالمنثوردر سوره الفتح-شرح نهج البلاغه ابن ا بي الحديدج1ص61-تاريخ طبري ج2ص78-سيره ابن هشام ج3ص331-تفسيرابن كثيرج4ص196)
2-مغازي واقدي ج2 ص 607