دموكراسي خليفه

• قبيله ي اَسْلَم پس از ورود به مدينه چنان در كوچه ها تجمع كردند كه كوچه ها گنجايش آنان را نداشت و عمر مي گفت:همين كه قبيله ي اسلم را ديدم به پيروزي يقين پيدا كردم(تاريخ الامم والملوك ج2 ص459)

• بني اسلم آمدند و بيعت كردند.پس ابوبكر قوي شد و آن گاه مردم با ابوبكر بيعت كردند.(الكامل في التاريخ ج2 ص 331)

• بني اسلم گروهي از اعراب باديه بودند كه براي تهيه آذوقه و خواربار به مدينه داخل شدند، اما مردم مدينه به علت فوت پيامبر صلي الله عليه و آله به آنان اعتنايي نكردند.آنان نيز با خليفه ي جديد بيعت كردند و امر او را گردن نهادند.آن گاه عمر آنان را طلبيد و به ايشان گفت: در ازاي بيعت با خليفه ي رسول خدا [صلي الله عليه و آله] آن چه نياز داريد از خواربار و آذوقه- بي هيچ عوضي- برگيريد و به سوي مردم درآييد و آنان را گرد آريد و وادار به بيعت كنيد و هركه امتناع كرد بر سر و پيشاني اش بكوبيد!
او كه نقل مي كند مي گويد:به خدا قسم ديدم كه آن قبيله ي بدوي در دم، كمربندها را محكم كردند و دستارها بر گردن حمايل نمودند و با چوب دستي به مردم حمله كردند و با آن محكم به مردم مي زدند و آنان را به زور وادار به بيعت مي كردند.(الجمل ص119)