يا حسين

چه زشت مي گويند زشت سيرتان،كه عزاي شما ساخته دست امروزيان پس از شماست. يا نمي دانند يا نمي خواهند بدانند كه ديروزيان پيش از شما نيز بر شما مي گريستند؛ يا حسين.

عزاي شما مقياس زمان نمي شناسد.آنقدر جانكاه و دردناك بود كه صداي شيون كودكانتان نه تنها به گوش ما رسيد، كه اين صدا، تاريخ را به عقب طي كرد تا جايي كه جدتان رسول الله (صلي الله عليه و آله) نيز برايتان گريستند؛ يا حسين

و من سوگند مي خورم به نامتان، اگر همه لشكريان منكر شما پشت به پشت، صف به صف، نفر به نفر در مقابلم بايستند جز اين نباشم كه
سياه پوشتان خواهم بود
يا حسين.

بيشتربدانيم(1)

بيشتر بدانيم(2)

امام حسين عليه السلام